Rašteliai

Letter from Silent Heaven

Meri laiškas / Letter from Mary

Vieta: Meri laiško tekstas. Šį laišką Džeimsas turi nuo žaidimo pradžios.

In my restless dreams,
I see that town.

Silent Hill.

You promised me you'd take me
there again someday.
But you never did.

Well, I'm alone there now...

In our "special place"
Waiting for you...

Savo neramiuose sapnuose
aš matau tą miestą.
Silent Hill.

Tu pažadėjai, kad kada nors mane
ten vėl nusiveši.
Bet tu taip ir nepadarei to.

Taigi dabar aš ten viena...
Mūsų "ypatingoje vietoje“...

Laukiu tavęs...

     

Pelkės paminklas / Swamp Monument

Vieta: Paminklo Lindsey gatvėje tekstas.

Remains of _____ Swamp
The ____ers of land surroun____
__is monument was originally
swamp, but was later fil_____

Fr_____ng ago, t__________s
nicknamed Blood Swamp because
the _______ers poured the wat__
_sed to was the ex______ols
in here.

Perhaps it's fo______hat
many pe_____m to have s____
______n the area.

Restored text:
Remains of Blood Swamp

The x meters of land surrounding
this monument was originally
swamp, but was later filled in.

From long ago, the swamp was
nicknamed Blood Swamp because
the executioners poured the water
used to wash the execution tools
in here.

Perhaps it's for that reason
many people seem to have seen
ghosts in the area.

_____ pelkės praeitis

Didelė teritorija aplink
__ paminklą anksčiau buvo
pelkė, bet vėliau ji buvo už____.

Nu____nų senovės š__________vo
vadinama Kraujo Pelke, nes jos vanden___
_____iai po egzekucijos plaudavo savo
įr____us.

Galbūt dėl to
daug žmo_______gė matę
_____________ioje vietovėje.

Rekonstruotas tekstas:
Kraujo pelkės praeitis

Didelė teritorija aplink
šį paminklą anksčiau buvo
pelkė, bet vėliau ji buvo užpilta.

Nuo senų senovės ši pelkė buvo
vadinama Kraujo Pelke, nes jos vandenyje
budeliai po egzekucijos plaudavo savo
įrankius.

Galbūt dėl to
daug žmonių teigė matę
vaiduoklius šioje vietovėje.

     

Raštelis prie mirusio žmogaus kūno #1 / Memo next to corpse #1

Vieta: Raštelis prie mirusio žmogaus kūno šiaurinėje Neely gatvės dalyje.

I'm going to write everything that
I've learned so far. Maybe that will
help you out somehow.

If you're reading this,
it probably means I'm
already dead.

Aš ruošiuosi surašyti viską,
ką aš sužinojau. Galbūt tai
padės tau kaip nors.

Jeigu skaitai tai,
tai tikriausiai reiškia, kad
aš jau miręs.

     

Raštelis prie mirusio žmogaus kūno #2 / Memo next to corpse #2

Vieta: Raštelis prie mirusio žmogaus kūno šiaurinėje Neely gatvės dalyje.

I saw those demons. They were
there, I'm certain. But my friend
says he didn't see anything.
If that's true, does that mean
that what I saw was an illusion?

But whether that demon that
ate human beings was real, or
whether it was just some kind
of hallucination that my mind
dreamed up... one thing I know
for sure is that I'm beyond all
hope.

Aš mačiau tuos demonus. Jie buvo
ten, aš esu užtikrintas. Bet mano draugas
sako, kad nieko nematė.
Ar tai tiesa, ar tai reiškia, kad viskas,
ką aš mačiau tebuvo iliuzija?

Bet ar tas demonas, kuris
valgė žmones buvo tikras, ar
tai buvo kažkokia mano vaizduotės
sukurta haliucinacija... vienintelis dalykas
dėl kurio aš esu tikras, tai, kad aš
jau praradau viltį.

     

Raštelis prie mirusio žmogaus kūno #3 / Memo next to corpse #3

Vieta: Raštelis prie mirusio žmogaus kūno šiaurinėje Neely gatvės dalyje.

It seems that they're attracted
to light. That's why people who
need light to see are their natural
prey.
They also react strongly to sound.

If you want to go on living,
you'd be better off just sitting
in the dark and staying quiet.
But even that probably won't save
you.

Atrodo, kad juos traukia
šviesa. Todėl žmonės, kurie
pasišviečia tamsoje yra pagrindinis jų
grobis.
Jie taip pat stipriai reaguoja į garsą.

Jei nori, kad jie tavęs nepastebėtų
sėdėk tamsoje ir būk tylus.
Bet net tai tikriausiai neišgelbės
tavęs.

     

Raštelis prie mirusio žmogaus kūno #4 / Memo next to corpse #4

Vieta: Raštelis prie mirusio žmogaus kūno šiaurinėje Neely gatvės dalyje.

If you're going to try to fight them,
the most important thing is to relax.
It's dangerous to fire a gun while
you're all crazy with fear.

Take good aim, and then squeeze
the trigger. And don't forget to
finish them off. I think most of
those creatures can be killed,
even if they are tougher than
people.

Jei nori pabandyti kovoti su jais,
svarbiausia išlikti ramiu.
Yra pavojinga šaudyti, kai
esi pakvaišęs iš baimės.

Gerai nusitaikyk ir paspausk
gaiduką. Ir nepamiršk jų
pribaigti. Aš manau, kad
dauguma tų būtybių gali būti nužudytos
net tada, kai yra stipresnės už
žmogų.

     

Raštelis prie mirusio žmogaus kūno #5 / Memo next to corpse #5

Vieta: Raštelis prie mirusio žmogaus kūno šiaurinėje Neely gatvės dalyje.

Run away. Bėk iš čia.
     

Raštelis prie mirusio žmogaus kūno #6 / Memo next to corpse #6

Vieta: Raštelis prie mirusio žmogaus kūno šiaurinėje Neely gatvės dalyje.

Run away! Run away! Run away!
Run away! Run away! Run away!
Run away! Run away! Run away!
Bėk iš čia! Bėk iš čia! Bėk iš čia!
Bėk iš čia! Bėk iš čia! Bėk iš čia!
Bėk iš čia! Bėk iš čia! Bėk iš čia!
     

"Neely‘s" baras / Bar Neely's

Vieta: Raštelis furgone Saul gatvėje.

I'll wait at "BAR Neely's" Aš lauksiu „Neely‘s“ bare.
     

Laikraštis iš parduotuvės vitrinos / Newspaper from shop window

Vieta: Baras "Neely's". Laikraštis lange.

There was a HOLE here.
It's gone now.
Anksčiau čia buvo SKYLĖ.
Dabar ji dingus.
     

Įbrėžimai sienoje / Wall scratches

Vieta: "Wood Side" apartamentai. 2-as aukštas. Būtas 208. Užrašas ant sienos šalia įbrėžimų kambaryje su laikrodžiu.

Henry
Mildred
Scott
Henris
Mildred
Skotas
     

Žymės iš praeities / The scars from the past

Vieta: "Wood Side" apartamentai. 2-as aukštas. Būtas 208. Užrašas ant laikrodžio šoninės sienelės.

The scars from the past shall
remove the nail that stops Time.
Žymės iš praeities pašalins
vinį, kuris sustabdo laiką.
     

"Trys skirtingi dydžiai, laikas judėjime" / "Three different sizes, time on the run"

Vieta: "Wood Side" apartamentai. 2-as aukštas. Būtas 208. Ant spintelės svetainėje (lengvas mįslių lygis).

Three different sizes,
time on the run.
Three young men circlin'
round the sun.
Henry is short and
very, very slow,
Scott can't stop,
he's always on the go.
Trys skirtingi dydžiai,
laikas judėjime.
Trys jauni vyrai sukasi
aplink saulę.
Henris yra trumpas ir
labai, labai lėtas.
Skotas negali sustoti,
jis visąlaik juda.
     

"Trys adatos skirtingo ilgio" / "Three needles stand of three different heights"

Vieta: "Wood Side" apartamentai. 2-as aukštas. Būtas 208. Ant spintelės svetainėje (normalus, sunkus ir ekstra mįslių lygiai).

Three needles stand of
three different heights.
The fat, the tall and the thin.
From slow to fast they
move to the right.
Scott rests not on three,
but fifteen.
Trys adatos
skirtingo ilgio.
Stora, ilga ir plona.
Nuo lėto iki greito jos
juda į dešinę.
Skotas ilsisi ne ant trijų bet penkiolikos.
     

Laikraščio straipsnis apie žmogžudystę / Article about murder incident

Vieta: "Wood Side" apartamentai. Kiemelyje prieš pastatą šiukšlių maiše iš šiukšliavamzdžio.

The police announced today that
Walter Sullivan, who was arrested
on the 18th of this month for the
brutal murder of Billy Locane and
his sister Miriam, committed
suicide in his jail cell early on the
morning of the 22nd.

According to the police
statement, Sullivan used a soup
spoon to stab himself in the neck,
severing his carotid artery.
By the time the guard discovered
him, Sullivan was dead from blood
loss, the spoon buried two inches
in his neck.

An old schoolmate of Walter
Sullivan's from his hometown of
Pleasant River said "He didn't
look like the type of guy who
would kill kids.

But I do remember that just
before they arrested him he
was blurting out all sorts of
strange stuff like 'He's trying
to kill me. He's trying to
punish me. The monster... the
red devil. Forgive me. I did it,
but it wasn't me!'."

The schoolmate then added
"I guess now that I think of it,
he was kinda crazy."

Policija šiandien pranešė, kad
Volteris Salivanas, kuris buvo suimtas
šio mėnesio 18 dieną už
brutalią Bilio Lokeino ir jo
sesers Miriam žmogžudystę,
22 dienos ryte nusižudė
savo kalėjimo kameroje.

Remiantis policininkų pareiškimais
Salivanas panaudojo sriubos
šaukštą ir persismeigė kaklą,
perdurdamas miego arteriją.
Kai kalėjimo prižiūrėtojai jį surado,
Salivanas jau buvo miręs nuo nukraujavimo.
Šaukštas buvo dviem coliais įsmeigtas
į jo kaklą.

Jo senas mokyklos laikų draugas,
kilęs iš to paties miestelio
Pleasant River pasakė: "Jis
neatrodė kaip žmogus, kuris
žudytų vaikus.

Bet aš prisimenu, kad
prieš policijai suimant jį,
jis prasitarė keletą keistų
dalykų, kaip: „Jis bando
mane nužudyti. Bando
mane nubausti. Monstras...
raudonasis šėtonas. Atsiprašau. Aš tai
padariau, bet tai buvau ne aš!“.

Jo draugas paskui pridėjo:
"Dabar, kai aš galvoju apie tai, manau,
jis buvo išsikraustęs iš proto.

     

Apžvalginis lankstinukas / Sightseeing brochure

Vieta: "Wood Side" apartamentai. 1-as aukštas. Būtas 104. Ant spintelės.

Welcome to Silent Hill!

Silent Hill, a quiet little lakeside
resort town. We're happy to have
you. Take some time out of your
busy schedules and enjoy a nice
restful vacation here.

Row after row of quaint old houses,
a gorgeous mountain landscape,
and a lake which shows different
sides of its beauty with the
passing of the day, from sunrise
to late afternoons to sunset.

Silent Hill will move you and fill
you with a feeling of deep peace.
I hope your time here will be
pleasant and your memories will
last forever.

Editor: Roger Widmark

Sveiki atvykę į Silent Hill'ą!

Silent Hill'as - mažas tylus kurortinis
mietelis prie ežero. Mes džiaugiamės, kad
esate su mumis. Raskite laiko savo
įtemptuose dienotvarkėse ir mėgaukitės
atostogomis čia.

Galėsite gėrėtis nepaprastais senais namais,
įspūdingomis kalvotomis vietovėmis,
ir ežeru, kurio neįprastas grožis atsiskleidžia
skirtingai įvairiu paros metu, nuo saulės
patekėjimo ryte iki saulėlydžio.

Silent Hill'as atneš jums nusiraminimą.
Mes tikimės, kad laikas, praleistas čia jums
bus malonus ir jūsų atsiminimai apie šią vietą
tęsis amžinai.

Redaktorius: Rodžeris Vidmarkas

     

Piniginė tualeto unitaze / Wallet in toilet bowl

Vieta: "Blue Creek" apartamentai. 2-as aukštas. Būtas 203. Tualeto unitaze.
Pastaba: # - atsiktiniai arabų, romėnų skaičiai arba raidės, priklausant nuo mįslių sunkumo lygio.

# # >> # # << # # >> # # # # >> # # << # # >> # #
     

"Brangusis Timai" / "Dear Tim"

Vieta: "Blue Creek" apartamentai. 2-as aukštas. Raštelis ant 209-o būto durų.

Dear Tim,
I have to run an errand so
I'm going out.

I left the house key with Uncle
David (You know where he lives,
don't you? The key is in the room
near the first floor staircase.).
I'll be back as soon as I can, so
please watch the place while I'm
gone.

Brangusis Timai,
Man reikia atlikti vieną reikalą,
todėl turiu išeiti.

Aš palikau raktą pas dėdę
Deividą (Tu žinai, kur jis gyvena
ar ne? Raktas yra kambaryje, esančiame
pirmame aukšte, netoli laiptinės).
Pasistengsiu greitai grįžti,
prižiūrėk namus, kol manęs
nebus.

     

"Dešinėje yra dama" / "To the right is the lady"

Vieta: "Blue Creek" apartamentai. 1-as aukštas. Būtas 105. Ant spintelės (lengvas mįslių lygis).

To the right is the lady.
To the left is the old one.

In the center drawls the other.

Now just two spaces remain,
But fear not for now,
The puzzle is done.
The puzzle is done.

Dešinėje yra dama.
Kairėje senasis.

Centre knibžda kitas.

Dabar liko dvi vietos,
bet nesibaiminkit.
Galvosūkis baigtas.
Galvosūkis baigtas.

     

"Trys šviesios monetos penkiose skylėse" / "Three bright coins in five holes be"

Vieta: "Blue Creek" apartamentai. 1-as aukštas. Būtas 105. Ant spintelės (normalus mįslių lygis).

Three bright coins in five holes be

At one end sits
the Seducer of she

The wind from behind
the woman doth play

The Formless One,
Null, lies furthest from they

The Old One beside
the Serpent sits not.

Tis to the Prisoner's left
that he doth rot

Trys šviesios monetos penkiose skylėse

Viename gale sėdi
jos Suviliotojas

Už moters žaidžia
vėjas

Beformis,
Tuščias guli toliausiai nuo jų

Senasis nesėdi
šalia Gyvatės.

Jis kairėje nuo Kalinio,
kuris trūnija.

     

"Pirmas yra Tas" / "First lies the seat of He"

Vieta: "Blue Creek" apartamentai. 1-as aukštas. Būtas 105. Ant spintelės (sunkus mįslių lygis).

First lies the seat of
He who is Peerless
Silent and empty,
heartless and fearless
Beside him sits one who knows
The place of the servant is
next to throne

Dozens of feet,
yet not a single toe
The One that is Hidden
beside him doth go
Seducer of dreams,
creature of Hades
Lying further from
Man and closer to Lady

Man and Woman seeing all
Heedless to the Raven's call

Silent and Hidden the two may be
They be not there for you to see

Return them to whence
they would be
And blessing shall
descend on thee

I speak thus with
the North Star behind me
The birth of the sun is
the start of the story

Pirmas yra Tas,
kuris Neprilygstamas
Begarsis ir tuščias,
beširdis ir bebaimis
Šalia jo sėdi tas, kuris žino,
kad tarno vieta yra
šalia sosto

Tuzinas pėdų,
bet ne vieno piršto
Tas, kuris Paslėptas
eina už jo
Sapnų suviliotojas
Pragaro padaras
Guli toliau nuo
Vyro ir arčiau Moters

Vyra ir Moteris mato viską
Nekreipiantys dėmėsio į Varno klyksmą

Tylūs ir Paslėpti du gali būti
Jų nebus - tu jų neiišvysi

Grąžink juos ten, iš kur
jie paimti
Ir palaiminimą
gausi tu

Aš tariu taip, o
už manęs Šiaurinė žvaigždė
Saulės gimimas -
istorijos pradžia

     

"Kaip monetos, miglotame eteryje mėtytos" / "Like coins in the hazy aether tossed"

Vieta: "Blue Creek" apartamentai. 1-as aukštas. Būtas 105. Ant spintelės (ekstra mįslių lygis).

Like coins in the hazy
aether tossed
Our souls must by
their sinful weight
Descend to earth
with lightness lost

To "right" the sins
that they hath laid
When thrice in falling they intone
The Happiness shall be thy own

The first note be not by
the Horned One rung
Though it be there that
all sins be sprung

The Bringer of Life and
the Bringer of Shame
The sins of the latter be
even more tame

Though coming
in the Aged One's wake
The Formless One's soul
in fear doth quake

The Needless One, silent,
with hungers all sated
Is least then in sin
with his lusts all abated

For the gravest of sinners
His place be appointed
And if he be lucky
May his soul be anointed

Kaip monetos, miglotame
eteryje mėtytos
Mūsų sielos turi pagal
savo nuodėmių svorį
Kristi ant žemės,
praradus lengvumą

Į "dešinę" - pagal nuodėmes,
kurias jie padarė
Kai tris kartus sugiedos jie krentant
Laimė bus tavo rankose

Pirma nata ne
Raguoto sugiedota
Nors jis ir yra
visų nuodėmių šaltinys

Gyvybės Nėšiotoja ir
Gėdos Nėšiotoja
Paskutiniosios nuodėmės
ne tokios baisios

Nors ateina, kai
Tas, kuris Senas yra pabudęs
Beformio siela
dreba iš baimės

Tas, kuriam nieko nereikia, tylus,
savo alkį numalšinęs
Jo nuodėmė yra mažiausia
jis sumažino savo geismus

Tarp sunkiausių nusidėjėlių
Jam skirta vieta
Ir jei jam pasiseks
Jo siela gali būti išskirta

     

Patrikas Česteris / Patrick Chester

Vieta: Rosewater parkas. Užrašas ant paminklo.

Patrick Chester, son of Edward.
He fought and died for the people,
for liberty and for all of our
tomorrows.
His memory lives on.
Patrikas Česteris, Edvardo sūnus.
Jis kovojo ir mirė dėl žmonių,
laisvės ir visų mūsų
ateities.
Mes visada prisiminsime jį.
     

Paminklas parke / In memory of the sixty seven who died

Vieta: Rosewater parkas. Užrašas ant paminklo.

In memory of the sixty seven
who died of illness and now sleep
beneath the lake.
Šešiasdešimt septynių, kurie
mirė nuo ligos ir dabar ilsisi ramybėje
ežero gilumoje, atminčiai.
     

Dženifer Kerol / Jennifer Carroll

Vieta: Rosewater parkas. Užrašas ant paminklo.

Victim of persecution
by t________ans.
Jenni___ Carroll lived
with pride and honor.
What happened here
shall never be forgotten.

Restored text:
Victim of persecution
by the Christians.
Jennifer Carroll lived
with pride and honor.
What happened here
shall never be forgotten.

______onių persekiojimų
aukai.
Dženi__ Karol gyveno
išdidžiai ir garbingai.
Tai, kas čia įvyko
niekada nebus pamiršta.

Rekonstruotas tekstas:
Krikščionių persekiojimų
aukai.
Dženifer Karol gyveno
išdidžiai ir garbingai.
Tai, kas čia įvyko
niekada nebus pamiršta.

     

Žemėlapis, rąstas prie tilto / Map found near bridge

Vieta: Žemėlapis Nathan Avenue gatvėje prie tilto vakarų dalyje.

   
     

Pacientų įrašai / Patient record

Vieta: Brookhaven ligoninė. 1-as aukštas. Priimamasis (Reception). Ant stalo.

[Jack Davis]
He has attempted suicide three
times in the past for reasons
unknown. Although he is normally
a model patient who follows
doctor's and nurse's orders, he
must be watched closely due to
his past pattern of sudden and
violent suicide attempts.

[Joseph Barkin]
His illness seems to be rooted in
the fact that he believes he is
guilty of causing his daughter's
death. His symptoms suggest a
psychotic break and paranoid
delusions. Normally calm, but has
a tendency towards violence when
excited.

[Joshua Lewis]
History of hospitalization as well
as numerous assault, battery and
other violent offenses. He has a
strong persecution complex and
a tendency to solve things
through violence. Extreme caution
necessary.

[Džekas Deividas]
Dėl nežinomų priežasčių
jis bandė tris kartus
nusižudyti. Nors dažniausiai jis
ramus ir sukalbamas pacientas,
kuris klauso gydytojų ir seselių nurodymų,
reikia atidžiai jį stebėti, siekiant
apsaugoti nuo staigaus ir žiauraus
mėginimo nusižudyti.

[Džozefas Barkinas]
Jo ligos priežastis – įsišaknijęs
kaltės jausmas dėl dukters
mirties. Jo simptomai apibūdinami kaip psichologinis lūžis ir paranoiškos
haliucinacijos. Paprastai ramus, bet
susijaudinęs gali elgtis
neprognozuotai.

[Džošua Ljuisas]
Paguldimo į ligoninę priežastis
dažni užpuolimai, smurtavimas ir
kiti žiaurūs nusikaltimai. Jam
diagnozuota stipri persekiojimo manija ir
tendencija apsiginti naudojant
smurtą. Būtinas ypatingas
atsargumas.

     

Gydytojo žurnalas / Doctor's journal

Vieta: Brookhaven ligoninė. 1-as aukštas. Dokumentų kambaris (Document room). Ant stalo šalia rašomosios mašinėlės.

The potential for this illness
exists in all people and, under
the right circumstances, any
man or woman would be driven,
like him, to "the other side."

The "other side" perhaps may
not be the best way to phrase it.
After all, there is no wall between
here and there. It lies on the
borders where reality and unreality
intersect. It is a place both close
and distant.

Some say it isn't even an illness.
I cannot agree with them. I'm a
doctor, not a philosopher or even
a psychiatrist.

But sometimes I have to ask
myself this question. It's true
that to us his imaginings are
nothing but the inventions of
a busy mind. But to him, there
simply is no other reality.
Furthermore he is happy there.

So why, I ask myself, why in the
name of healing him must we drag
him painfully into the world of our
own reality?

(Something else is written by hand.)

I got the key from Joseph.
It's probably the key to that box.

Šios ligos potencialas
egzistuoja visuose žmonėse ir,
tinkamomis aplinkybėmis, bet koks
vyras ar moteris gali patekti,
kaip ir jis, į "kitą pusę".

Galbūt "kita pusė" nėra pats
tinkamiausias posakis apibūdinti tai.
Galų gale, nėra jokios sienos tarp
šio pasaulio ir pasaulio anapus. Jis yra
riboje, kur susitinka realybė ir nerealybė.
Tai vieta, kuri vienu metu artima
ir tolima.

Kai kurie žmonės sako, kad tai net ne liga.
Aš negaliu sutikti su jais. Aš esu
gydytojas, o ne filosofas ir net ne
psichiatras.

Bet kartais aš turiu savęs
paklausti šio klausimo. Tai tiesa,
kad mums jo vaizduotės vaisiai
atrodo, tik kaip perkrautų smegenų
vaizdiniai. Tačiau jam tiesiog neegzistoja
jokia kita realybė.
Be to ten jis yra laimingas.

Tai kodėl, klausiu aš savęs,
vardan gydymo, mes turime jį sugrąžinti į
skausmo kupiną pasaulį, kuris atstoja mums
realybę.

(Kažkas parašyta ranka.)

Aš gavau iš Džozefo raktą.
Turbūt jis nuo tos dėžutės.

     

Skaičius ant baltos lentelės / Number written on the whiteboard

Vieta: Brookhaven ligoninė. 1-as aukštas. Daktarų poilsio kambarys (Doctor's lounge). Balta lentelė ant sienos (lengvas, normalus mįslių lygis).

3rd floor patient wing hall - 7335 3-o aukšto pacientų dalies koridorius - 7335
     

Baltas užrašas / Whiteboard graffiti

Vieta: Brookhaven ligoninė. 1-as aukštas. Daktarų poilsio kambarys (Doctor's lounge). Balta lentelė ant sienos (sunkus, ekstra mįslių lygis).

The pin number this month is
"T". Last month it was "X"
and before that it was "Z."
But what are they going to
do next month? That's all they
can express with 4 numbers.

Anyway does the door to the
Patient Wing really need to have
its combination changed this
often?

Kodo skaičius šį mėnesį -
"T". Praeitą mėnesį tai buvo "X",
o užpraeitą buvo "Z".
Bet ką jie žada daryti
sekantį mėnesį? Tai viskas, ką
galima išreikšti 4 skaičiais.

Bet kokiame atvejyje, ar reikia
keisti kombinaciją ant
pacientų dalies durų
taip dažnai?

     

Tekstas ant kalkės / Imprint on carbon paper

Vieta: Brookhaven ligoninė. 2-as aukštas. Tyrimų kambarys 3 (Examining room 3). Kalkės lapas rašomojoje mašinėlėje (lengvas, normalus mįslių lygis).
Pastaba: # - atsitiktiniai skaičiai

i know it i know the number of
the box #### it cant help
him anymore the button key
doesnt scare me so nobody
can stop who i am i don't know
who i am is who i am is who
i am is
aš žinau jį aš žinau kodą nuo
dėžutės #### jis jam
nebegali padėti raktas
manęs nebegąsdina todėl niekas
nebegali sustabdyti kas aš esu aš nežinau
kas aš esu tai kas aš esu tai kas
aš esu
     

Tekstas ant kalkės / Imprint on carbon paper

Vieta: Brookhaven ligoninė. 2-as aukštas. Tyrimų kambarys 3 (Examining room 3). Kalkės lapas rašomojoje mašinėlėje (sunkus, ekstra mįslių lygis).
Pastaba: # - atsitiktiniai skaičiai

i know it the secret i'll give them
something to deal with this demon
shelter is of no use any more he is
my instrument he must follow my
orders yes, the box will be useless

now i must not forget it ####
that's good he is the lowest now
i too will be free and he will serve
me i am a genius no one can stop
me one can stop me no one can
stop me can stop can stop no no

aš žinau tai paslaptis kuria aš papasakosiu
jiems kai kas kad susitvarkyti su tuo demonu
prieglobstis daugiau be naudos jis
mano rankose jis turi sekti mano
nurodymus taip, dežutė bus be naudos

dabar aš turiu nepamiršti jo ####
gerai kad jis dabar žemiau už visus
aš irgi busiu laisvas ir jis tarnaus
man aš genijus niekas negali sustabdyti
mane gali sustabdyti mane niekas negali
sustabdyti mane sustabdyti sustabdyti ne ne

     

Dienoraštis rastas ant stogo / Diary from roof

Vieta: Brookhaven ligoninė. Ant stogo.

May 9
Rain.
Stared out the window all day.
Peaceful here - nothing to do.
Still not allowed to go outside.

May 10
Still raining.
Talked with the doctor a little.
Would they have saved me if
I didn't have a family to feed?
I know I'm pathetic, weak.
Not everyone can be strong.

May 11
Rain again.
The meds made me feel sick
today.
If I'm only better when I'm
drugged, then who am I anyway?

May 12
Rain as usual.
I don't want to cause any more
trouble for anyone, but I'm a
bother either way.
Can it really be a such a sin to
run instead of fight?

Some people may say so, but they
don't have to live in my shoes.
It may be selfish, but it's what
I want.
It's too hard like this.
It's just too hard....

May 13
It's clear outside.
The doctors told me I've been
released - that I've got to go
home.
I --------------

Gegužės 9
Lietus.
Visą dieną žiūrėjau pro langą.
Čia tylu – nėra ką veikti.
Vis dar neleidžia išeiti į lauką.

Gegužės 10
Vis dar lyja.
Šnekėjau su gydytoju.
Ar jie būtų mane gelbėję, jei
nebūčiau turėjęs šeimos?
Aš jaučiuosi toks apgailėtinas, silpnas.
Ne kiekvienas gali būti stiprus.

Gegužės 11
Vėl lietus.
Šiandien nuo vaistų man pasidarė
silpna.
Jei man geriau tik tada kai esu apsvaigintas
vaistais, tai kas aš toks tada?

Gegužės 12
Lietus kaip visada.
Aš daugiau nebenoriu niekam
sukelti problemų, bet vis
tiek esu našta.
Ar didelė nuodėmė bėgti
nuo bėdų nekovojant?

Kai kurie žmonės pasakytų, kad taip, bet jie
neįsijaučia į mano padėtį.
Aš galbūt savanaudis, bet tai yra būtent tai,
ko aš noriu.
Taip gyventi per sunku.
Tiesiog per sunku...

Gegužės 13
Lauke giedra.
Gydytojai pasakė, kad mane
išrašo, kad galėsiu važiuoti
namo.
Aš -----------

     

Džozefas / Joseph

Vieta: Brookhaven ligoninė. 3-as aukštas. Specialios priežiūros kambarys (Special treatment room). Raštelis ant sienos tarp durų.

If Joseph looks calm, he can be
taken out of his cell.
Jei Džozefas atrodo ramus, jis gali būti
išleistas iš kameros.
     

"Atlik teisingą skaičių kombinaciją" / "Tern tern tern the numbers"

Vieta: Brookhaven ligoninė. 3-as aukštas. Specialios priežiūros kambarys (Special treatment room). Vienoje iš kamerų ant sienos.

Tern tern tern the numbers
better not forget them
So i'll right them down here
The other one, my secret name
Atlik teisingą skaičių kombinaciją
geriau jos nepamiršk
Aš geriau užrašysiu ją čia
Kitas mano slaptasis vardas
     

"Luiza" / "Louise"

Vieta: Brookhaven ligoninė. 3-as aukštas. Kambarys S14. Užrašas ant sienos.

Louise
I'll take care of you four ever.
It's my destiny!
Luiza
Aš visada tavimi rūpinsiuos.
Tai mano likimas!
     

"Rusių rūsys" / "The basement's basement"

Vieta: Alternatyvioji Brookhaven ligoninė. 2-as aukštas. Kambarys M6. Ant lovos.

I was locked up inside
the basement's basement.
It was so small and dark
and I was so afraid.
I dropped my precious ring.
But I will never,
ever go back there.
Aš buvau užrakintas
rūsių rūsyje.
Buvo labai uždara ir tamsu
ir aš taip bijojau.
Aš pamečiau savo brangų žiedą.
Bet niekada ten
nebesugrįšiu.
     

"Ji - angelas" / "She is an angel"

Vieta: Alternatyvioji Brookhaven ligoninė. 3-as aukštas. Kambarys S11. Ant lovos.

She is an angel no one knows only
I can see the Lady of the Door
they cannot walk along her Bridge
of Thread they fall from the weight
of their crimes.

Like bloated and ugly corpses
their sins she devours them
sin and sinner alike she saves
me she is an angel.

Ji – angelas niekas to nežino tik
aš galiu matyti Durų Šeimininkę
jie negali pereiti per jos Siūlo
Tiltą nes nepakelia savo
nuodėmių naštos.

Ji praryja nuodėmes primenančias
šlykščius ir išsipūtusius lavonus
ir taip mane išgelbėja ji angelas.

     

"Aš paėmiau direkktoriaus raktą" / "I took the direckter's key"

Vieta: Alternatyvioji Brookhaven ligoninė. Laiptinėje tarp 2-o ir 3-o aukštų.

I took the direckters's key - the
one to the mooseum. I hid it
behind the preying woman when
I went out for the day trip. I
picked it up but I did not steal
it. I'm not a krimminal.
Aš paėmiau direkktoriaus raktą -
tas, kuris nuo mūziejaus. Aš jį paslėpiau
po besimialdžiančios moters statula, kai
išėjau pasivaikščioti diena. Aš
jo nevogiau tik pasiėmiau.
Aš ne nusikkaltėlis.
     

"Ten yra laiškas ir veržliaraktis" / "There's a letter and a wrench"

Vieta: Alternatyvioji Brookhaven ligoninė. 1-as aukštas. Direktoriaus kambarys (Director's room). Žemėlapis su žymėjimu ir tekstu.

He who is not bold enough
to be stared at from across
the abyss is not bold enough
to stare into it himself.

The truth can only be learned
by marching forward.

Follow the map.
There's a letter and a wrench.

Tas, kuris nėra pakankamai
drąsus žiūrėti į kitą bedugnės
pusę, nėra pakankamai drąsus
žiūrėti į save patį.

Tiesa gali būti surasta,
tik einant į priekį.

Sek žemėlapį.
Ten yra laiškas ir veržliaraktis.

     

"Raktas yra parke" / "The key is in the park"

Vieta: Namas Lindsey gatvėje. Vokas su laišku ant laiptelių.

Or perhaps you are a fool.
The truth usually betrays people.

A part of that abyss is
in the old society.

The key to the society
is in the park.
At the foot of the praying
woman, inside of the ground,
inside of a box.
To open it, I need a wrench.

My patient buried it there.
I knew, but I did nothing.
It made me uneasy to have
such a thing near.
I wasn't looking for the truth,
I was looking for tranquility.

I also saw that thing.
I fled, but the museum
was sealed as well.
Now no one dares to
approach that place.

If you still do not wish to stop,
James,
I pray to the Lord to have
mercy on your eternal soul.

Turbūt tu esi kvailys. Tiesa
dažniausiai nepateisina žmonių lūkesčių.

Senajame muziejuje
yra bedugnė.

Raktas į muziejų
yra parke.
Po besimeldžiančios moters
kojomis, giliai žemėje
esančioje dėžutėje.
Tam, kad ją atidarytum reikia veržliarakčio.

Mano pacientas užkasė ją ten.
Aš žinojau, bet nieko nedariau.
Buvo nelengva nešiotis tokį
dalyką su savimi.
Aš nenorėjau tiesos -
aš ieškojau ramybės.

Aš taip pat mačiau tą daiktą.
Aš bėgau, bet muziejus
buvo uždarytas.
Dabar niekas nedrįsta
prisiartinti prie tos vietos.

Jei tu vis dar nenori sustoti,
Džeimsai,
aš melsiuosi Dievui, kad jis pasigailėtų
tavo amžinos sielos.

     

Žodžiai, užrašyti ant sienos / Words written on the wall

Vieta: Baras "Neely's". Užrašas ant sienos. Perskaityti galima po ligoninės apsilankymo.

If you really want to SEE Mary,
you should just DIE.

But you might be heading to
a different place than MARY, James.

Jei tikrai norėjai pamatyti Meri,
turi tiesiog mirti.

Bet tu gali patekti į
kitą vietą nei Meri, Džeimsai.

     

"Durys, atsidarančios tamsoje" / "The door that wakes in darkness"

Vieta: Užrašas ant sienos šalia apartamentų.

The door that wakes in darkness,
opening into nightmares
Durys, atsidarančios tamsoje,
lydi į košmarus.
     

Valčių prieplaukos užrašas / Boat Launch note

Vieta: Lentelė prie Silent Hillo istorinio muziejaus.

Boats to Lake Side Amusement Park
and Lake View Hotel
Valčių nuoma į Lakeside atrakcionų parką ir
Lakeview viešbutį.
     

Piramidės Galvos paveikslas / Pyramid Head painting

Vieta: Istorinis Silent Hill'o muziejus. Užrašas po paveikslu.

"Misty day,
remains of the Judgment"
"Miglota diena
po Bausmės"
     

"Krantinės gamtovaizdis" / "Waterfront landscape"

Vieta: Istorinis Silent Hill'o muziejus. Užrašas po paveikslu.

"Waterfront landscape"

Allen Smith (Date of birth and
death unknown)

A scene of this area from long ago.
From the style, it looks like it was
done sometime around 1820.

There were a lot fewer people then,
and only a handful of buildings.

„Krantinės gamtovaizdis“

Alenas Smitas (gimimo ir mirimo
datos nežinomos)

Senas šios vietos paveikslas.
Pagal stilių, galima spręsti, kad jis
buvo nutapytas maždaug 1820 metais.

Tada buvo žymiai mažiau žmonių
ir tik saujelė pastatų.

     

Brookhaven ligoninė / Brookhaven Hospital

Vieta: Istorinis Silent Hill'o muziejus. Užrašas po paveikslu.

Brookhaven Hospital(1880)

This hospital was built in
response to a great plague
that followed a wave of
immigration to this area.
It was originally little more
than a shack, but it gradually
grew and grew.

Brookhaven ligoninė (1880)

Ši ligoninė buvo pastatyta
dėl siautėjančio maro,
kuris atsirado po imigracjos
bangos į šią vietovę.
Iš pradžių buvusi nedidelė
ji laikui bėgant smarkiai
išsiplėtė.

     

Wiltse'o anglių kasykla / Wiltse Coal Mine

Vieta: Istorinis Silent Hill'o muziejus. Užrašas po paveikslu.

Wiltse Coal Mine Wiltse'o anglių kasykla
     

Kalinio įrašas / Prisoner note

Vieta: Keista vietovė po istorinio Silent Hill'o muziejaus. Popieriaus lapas ant stalo.

September 11, 1820
Prisoner number: C-221
Rugsėjo 11, 1820
Kalinio numeris: C-221
     

Paveikslas keistoje vietovėje / Painting from strange area

Vieta: Keista vietovė po istorinio Silent Hill'o muziejaus. Užrašas po paveikslu.

Crimson and White Banquet
for the Gods
Tamsiai raudonas ir baltas banketas
dievams.
     

Paveikslas keistoje vietovėje / Photo from strange area

Vieta: Keista vietovė po istorinio Silent Hill'o muziejaus. Užrašas po paveikslu.

Death by Skewering

An execution at the prison.
Death by Skewering or Strangling.
To choose this death is the
prisoner's last taste of freedom.

Mirties bausmė kalėjime.

Mirtis bausmė užmaunant
ant iešmo arba pakariant.
Mirties pasirinkimas - paskutinisis
laisvės pojutis kaliniui.
     

Paveikslas keistoje vietovėje / Photo from strange area

Vieta: Keista vietovė po istorinio Silent Hill'o muziejaus. Užrašas po paveikslu.

Toluca Prison Camp

Built during the Civil War.
Later became Toluca Prison.

Tolukos karinė stovykla

Buvo pastatyta pilietinio karo metu.
Paskui virto Tolukos kalėjimu.

     

Raktas su spiraliniu užrašu / Spiral-Writing Key

Vieta: Keista vietovė 2 po istorinio SH muziejaus. Viename iš kambarėlių.

"Tis doubt which leadeth thee to Purgatory" "Šitas abejojimas nuves tave į Skaistyklą"
     

Paveikslas #1 iš kalėjimo kameros / Painting 1, from cell

Vieta: Tolukos kalėjimas. Paveikslas vienoje iš kalėjimo kamerų.

Burning Man Degantis vyras
     

Paveikslas #2 iš kalėjimo kameros / Painting 2, from cell

Vieta: Tolukos kalėjimas. Paveikslas vienoje iš kalėjimo kamerų.

Woman in Flight Skrendanti moteris
     

Paveikslas #3 iš kalėjimo kameros / Painting 3, from cell

Vieta: Tolukos kalėjimas. Paveikslas vienoje iš kalėjimo kamerų.

436 People at a Recital 436 žmonės koncerte
     

Knygos / Books

Vieta: Tolukos kalėjimas. Knygų pavadinimai vienoje iš kalėjimo kamerų.

"Black Magic from the Abyss"
"Resurrection of the Dead"

"The Chronicle of Agrippa"
"Manuscript of the Iron Rings"

"On Sacrifice and the Art of
Demon-Summoning"
"Tome of the Seer"

"Juoda magija iš bedugnės"
"Mirusiųjų prikėlimas"

"Agripos kronikos"
"Geležinių žiedų manuskriptas"

"Apie aukojimą ir demonų
pašaukimo meną"
"Pranašo tomas"

     

Užrašas ant kartuvių / Inscription on gallows

Vieta: Tolukos kalėjimas. Užrašas kartuvės pagrinde.

I give you blood to atone for Three Sins Aš duosiu tau kraujo išpirkti Tris Nuodėmes.
     

Ežero legenda / Legend of the Lake

Vieta: Tolukos kalėjimas. Žurnalas viename iš kambarių ant stalo.

Toluca Lake, the town's main
tourist attraction.
This clear, beautiful lake has
another side as well.

It may seem like just a typical
ghost story that you might find
in any number of old towns
across the country.
But in this case, the legend
is true.

On a fog-bound November day in
1918, the Little Baroness, a ship
filled with tourists, failed to return
to port.

A newspaper article from back
then simply says "It most likely
sunk for some reason". Despite
an extensive police search, not
a single fragment of the ship nor
any of the 14 bodies of
passengers or crew has ever
been recovered to this day.

In 1939, an even stranger incident
occurred.

(There are many pages torn out.)

Many corpses rest at the bottom
of this lake. Their bony hands
reach up towards the boats that
pass overhead. Perhaps they
reach for their comrades.

Tolukos ežeras miesto labiausiai turistus
pritraukianti vieta.
Šis gražus ir skaidrus ežeras taip pat
turi savo tamsiąją pusę.

Tai tikriausiai primena tipiška
vaiduoklišką istoriją, kurią turi
beveik kiekvienas senas miestelis
visoje šalyje.
Bet šiuo atveju legenda yra
tikra.

1918-ųjų metų ūkanotą lapkričio dieną
laivas Mažoji Baronaitė, kuriuo
plaukė turistai, nepasiekė
prieplaukos.

Tų laikų laikraščio straipsnis
sako tik, kad jis dėl neaiškių
priežasčių nuskendo. Nepaisant
intensyvios policininkų vykdytos paieškos,
iki šiol nerasta nei laivo nuolaužų, nei
nė vieno iš 14 žmonių kūnų.

1939 nutiko dar keistesnis
įvykis.

(Čia išplėšta daug puslapių.)

Daug kūnų ilsisi šio ežero
dugne. Jų kaulėtos rankos
bando pasiekti praplaukiančius
laivus. Galbūt jie šaukia
savo draugų.

     

Kalėjimo prižiūrėtojo dienoraštis / Prison guard's diary

Vieta: Tolukos kalėjimas.

Prisoners do not feel remorse.
In fact, they do not feel themselves
to be villains at all. Even the most
uneducated brute will use what
little words he knows to justify
himself.

And such trifling dreams they
have, flourishing even in the
darkness. Prisoners, too, are
no exception.

No matter how foul nor loathsome
one's own life and existence may
be, human nature is abiding.

Kaliniai nejaučia sąžinės graužaties.
Iš tiesų, jie net nesijaučia esantys
piktadariais. Net mažiausiai
išsilavinęs gyvulys, teisina
save tais pora žodelių, kuriuos
moka.

Jų laiką gaišinančios svajonės
klesti net tamsoje. Kaliniai ne
išimtis.

Nesvarbu kokia apgailėtina ir atstumianti
jų egzistencija čia, žmogaus
prigimtis yra patvari.

     

Sukruvintas laikraštis / Blood-soaked newspaper

Vieta: Labirintas. Ant grindų koridoriuje prieš kovą su bosu.

The bo____f a man later identified
as Thomas Oro_____Lumberjack,
ag_ 39) was discovered in the
________________om lying fa_____.

The probable cause of dea____as
multiple stab wounds to the front
of the neck and the left side of
the torso by a sharp edged
weapon. The estimated____e of
death was somewhere between
11:00 p.____nd 12:30 midnight.

Due to signs of struggle in the
room and the lack of a murder
weapon, police are cons__ering
this a homicide and have
opened a murder investigation.

Furthermore, given the fact that
the cash in the room was
untouched and Mr. Oro_____ad
a history of drunkenness and
violence, the polic______ect that
t_____tive was not robbery____
_________ of crime o______ion.

Restored text:
The body of a man later identified
as Thomas Orosco (Lumberjack,
age 39) was discovered in the
middle of his room lying face up.

The probable cause of death was
multiple stab wounds to the front
of the neck and the left side of
the torso by a sharp edged
weapon. The estimated time of
death was somewhere between
11:00 p.m. and 12:30 midnight.

Due to signs of struggle in the
room and the lack of a murder
weapon, police are considering
this a homicide and have
opened a murder investigation.

Furthermore, given the fact that
the cash in the room was
untouched and Mr. Orosco had
a history of drunkenness and
violence, the police suspect that
the motive was not robbery but
some sort of crime of passion.

Mirusio žmogaus kūn__, kuris
buvo vėliau identifikuotas, kaip Tomo Oro___
(Lumberjack, 39 me___) buvo rastas sukniubęs
vei_________ savo kam_____.

Spejama mirties priežastis -
daugybiniai durtiniai sužeidimai
kaklo ir kairiojo šono srityse,
padaryti nenustatytos kilmės aštriu
daiktu. Apytikris mirties_____as –
naktis, tarp 11:00__r 12:30
valandos.

Atsižvelgdami į kovos pėdsakus
kambaryje ir nusikaltimo įrankio
trūkumą, policija padarė išvadą,
kad tai buvo žmogžudystė ir
pradėjo tyrimą.

Tačiau nepaliesti pinigai
kambaryje ir pono Oro___
tamsi praeitis, pilna girtuokliavimo ir
žiaurumo, leidžia atmesti apiplėšimo
versiją ir priverč_____nyti, kas ta_____
nusikaltimas paskatintas ____mų proveržio.

Rekonstruotas tekstas:
buvo vėliau identifikuotas, kaip
Tomo Orosko (medkirtys,
39 metai) buvo rastas sukniubęs
veidu aukštyn savo kambaryje.

Spejama mirties priežastis -
daugybiniai durtiniai sužeidimai
kaklo ir kairiojo šono srityse,
padaryti nenustatytos kilmės aštriu
daiktu. Apytikris mirties laikas –
naktis, tarp 11:00 ir 12:30
valandos.

Atsižvelgdami į kovos pėdsakus
kambaryje ir nusikaltimo įrankio
trūkumą, policija padarė išvadą,
kad tai buvo žmogžudystė ir
pradėjo tyrimą.

Tačiau nepaliesti pinigai
kambaryje ir pono Orosko
tamsi praeitis, pilna girtuokliavimo ir
žiaurumo, leidžia atmesti apiplėšimo
versiją ir priverčia manyti, kas tai buvo
nusikaltimas paskatintas jausmų proveržio.

     

"Prašau, išgelbėkit mane" / "Please someone save me"

Vieta: Labirintas. Kambarys su šešiomis kilpomis. Lentelė ant grotelių (lengvas mįslių lygis).

He committed an evil crime.
He turned a happy home
into a pile of ash.
For that, he should die.

They also committed crimes.
They tried to fraud
and trick others.
So their reward too is natural.

Even he cannot be forgiven,
My friend without his left hand.
And so his death bothers me not.

And what of him?
He also is not sinless.
There is only one here
who is innocent.

The missing child was
nowhere to be found,
And so there was
no proof of his guilt.
His death was a tragedy.

That is all I wish to say.
It was neither justice
nor retribution.

Jis padarė baisų nusikaltimą.
Pavertė laimingą namą
į pelenų krūvelę.
Už tai jis turi mirti.

Jie irgi nusikaltė.
Jie bandė apgaudinėti
ir kvailinti kitus.
Taigi jie nusipelnė bausmės.

Net gi jam negali būti atleista,
mano draugui be kairės rankos.
Jo mirtis manęs nejaudina.

O kas su juo?
Jis taip pat nėra be nuodėmės.
Tiktai vienas čia
yra nekaltas.

Dingęs vaikas
nebuvo rastas
ir jo kaltė nebuvo
įrodyta.
Jo mirtis virto tragedija.

Tai viskas, ką norėjau pasakyti.
Nebuvo nei teisingumo,
nei nepelnytos bausmės.

     

"Mirę žmonės, mirę žmonės" / "Dead men, dead men"

Vieta: Labirintas. Kambarys su šešiomis kilpomis. Lentelė ant grotelių (normalus mįslių lygis).

Dead men, dead men
swinging in a tree
How many dead men
do you see?
Tongue turned blue and
face gone grey
Watch them as they
twist and sway

The first one killed
the butcher man
Then cooked him in
the frying pan
Served him to his hungry guests
And gave them seconds on request

The next one with his smile
and sweets
Stole poor children off the streets
To men who dressed unsavory
He sold them into slavery

Breaking into home at night
The thief he had a nasty fright
Filled his foolish head with ale
Woke in the morn
in the county jail

The artist with his daunting skill
Tried his hand at painting bills
But caught in rain he was undone
When the ink he's use did
start to run

With promises of great return
Taking gold he did not earn
Bundled it up out of sight
Quietly slipped off into night

Three houses into ashes burned
The sheriff with no place to turn
Did spy a stranger to his town
Locked him up and beat him down

Dead men, dead men
swinging in a tree
How many dead men
do you see?
Six feet long and
six men wide
Round their necks
the noose be tied

Mirę žmonės, mirę žmonės
ant medžio supasi
Kiek mirusių žmonių
matai tu?
Liežuvis tapo mėlynas ir
veidai - pilki
Žiūrėk, kaip jie
sukasi ir linguoja

Pirmas iš jų nužudė
mėsininką
Paskui sukepė jį ant
keptuvės
Padavė jį jo alkaniems svečiams
Ir pridėjo jiems pareikalavus

Sekantis iš jų su šypsena
ir saldainiais
Vogė vargšus vaikus gatvėse
Be skonio apsirengusiems vyrams
parduodavo jis juos į vergiją

Įsilaužęs naktį į namą
Vagys pajuto bjaurią baimę
Kvailą galvą užpildęs alumi
Atsigavo ryte
apygardos kalėjime

Dailininkas su baisiu talentu
Pabandė panaudoti jį nupiešiant čekius
Bet patekęs po lietu jis viską prarado
Kai rašalai, kurios jis naudojo,
pradėjo tekėti

Su didžiųjų pelnų pažadais
Jis paimė svetimą auksą
Sudėjo jį, kad niekas nematytų
Tyliai išlėkė jis naktį

Trys namai sudegti iki pelenų
šerifas nemato kitos išeities
Suėmė svetimšalį mieste,
Užrakino jį ir apkaltino

Mirę žmonės, mirę žmonės
ant medžio supasi
Kiek mirusių žmonių
matai tu?
Šešių futų ilgio ir
šešių vyrų pločio
Aplink jų kaklus
surištos kilpos

     

Mirtininko dienoraštis / Condemned man's diary

Vieta: Labirintas. Kambarys su šešiomis kilpomis. Lentelė ant grotelių (sunkus mįslių lygis).

I do not wish to die.
But tomorrow I will climb
the thirteen steps.

Please someone - answer me,
Why must I die come the morning?

The man imprisoned beside me
believed me. "Because they're
all insane, that's why," he said
Of course I know his opinion
will change nothing. "Now you
know why I struck out at them,"
he muttered.

The man who was executed
yesterday, the one who had
said his job was to sell dreams,
said that was not true.

But the man who is to be executed
the day after tomorrow for stealing
children shouted back that it was
true.

The man who was hung today
did not answer. "They'll kill me
either way," he said. He was
caught embezzling public money,
so he hasn't any hope for mercy.

The man who is always quietly
smiling to himself said "I am
happy for I will soon be with her."

I do not wish to die.
I long only to return home.
But I know it is not to be.
Though I have done nothing, this
crime has been thrust upon me.

Someone save me. This is not
judgement. They are bloodthirsty
and I am their sacrificial lamb!

Aš nenoriu mirti.
Bet rytoj aš nueisiu
per trylika laiptų.

Prašau, kas nors - atsakykite man,
Kodėl aš turėčiau mirti rytoj ryte?

Vyras, sėdintis sekančioje kameroje,
patikėjo man. "Todėl kad jie
visi pamišo, štai kodėl," pasakė jis.
Žinoma, aš žinau, kad jo nuomonė
nieko nepakeis. "Dabar
tu žinai, kodėl aš užpuliau juos,"
jis sumurmėjo.

Vyras, kuris buvo pakartas
vakar, tas, kuris sakė, kad
jo darbas - pardavinėti savjones,
sakė, kad tai ne teisinga.

Bet vyras, kurį pakars
poryt už vaikų
pavogimą, šaukė, kad tai
teisinga.

Vyras, kuris buvo pakartas šiandien,
neatsakė. "Jie vis tiek nužudys
mane," tarė jis. Jis buvo pagautas
už viešų pinigų išeikvojimą,
tai gi jis neturi vilties į pasigailėjimą.

Vyras, kuris nuolat tyliai šypsosi
sau, tarė: "Aš laimingas,
nes greitai aš busiu kartu su ja."

Aš nenoriu mirti.
Aš tik noriu grįžti namo.
Bet aš žinau, kad to nebus.
Nors aš nieko nepadariau, šį
nusikaltimą pakabino ant manęs.

Kas nors, išgelbėkite mane. Tai ne
teisingas teismas. Jie troško kraujo
ir aš jų aukojimo avinėlis!

     

"Mirtis nusidėjėliui" / "Death upon the head of sinner"

Vieta: Labirintas. Kambarys su šešiomis kilpomis. Lentelė ant grotelių (ekstra mįslių lygis).

We may visit death upon the head
of the sinner but to what avail?

In the name of retribution,
we took part in a bitter
comedy this day.

You, hanging as you do,
by your neck,
Unforgiven and cursed by all.

Five of them committed crimes,
six went out for a drink and
were captured there.

Only one of them was innocent,
but they knew not that.

The bloodstains remaining
are proof of their guilt.
Trodden upon and thus created,
they are paths to
Hell or the Void.

The white bandages stained
with crimson,
The remains upon the scorched
black earth,
The whispered cries of
the maiden.
They are but meaningless
contract.

They are also signs of guilt.

But one of them was
done without reason.
It was done out of fear
and a ripe imagination.

Sinning alone at the
end of a rope,
it is nothing less than
a disgrace to us all.

Mes galime pakarti nusidėjėlį,
bet kas mums iš to?

Vardan atpildo,
mes sudalyvavome
tragikomedijoje šiandien.

Tu, kabantis kaip esi
kilpoje,
Neatleistas ir visų prakeiktas.

Penki iš jų nusikaltė,
šeši nuėjo išgerti ir
buvo pagauti ten.

Tik tai vienas iš jų buvo nekaltas,
bet jie to nežinojo.

Likusios kraujo dėmės -
jų kaltės įrodimas.
Išminti ir sukurti
keliai į
Pragarą ar Tuštumą

Balti aprišalai ištepti
raudonu,
Liekanos ant išdegusios
juodos žemės,
Tylūs mergelės
klyksmai.
Nieko nereiškainti
sutartis.

Tai irgi kaltės ženklai.

Bet vienas iš jų buvo
nubaustas be priežasties.
Tai buvo padaryta iš baimės
ir perbrendusios vaizduotės.

Besisukantis vienišai
ant virvės galo,
tai nei daugiau nei mažiau
gėda mums visiems.

     

Dėmesio! / Notice!

Vieta: Labirintas. Kambarys su šešiomis kilpomis. Lentelė ant grotelių.

Only the sinless one
can help you here.
Mistakenly pull on
a criminal's rope and
your reward will be returned
to you in a shape most
wondrously strange.
Tik nenusidėjęs gali
padėti tau čia.
Netaisiklingai patemk
nusikaltėlio virvę ir tavo
apdovanojimas ateis pas
tave labai keistos formos.
     

Klastotojas / Counterfeiter

Vieta: Labirintas. Kambarys su šešiais pakartais žmonėmis. Užrašas ant vieno iš jų.

This man was hung for the
crime of counterfeiting. Justice
and revenge have been served.
Šis žmogus buvo pakartas už
klastojimą. Teisingumas ir
kerštas buvo įvykdyti.
     

Vaikų grobikas / Kidnapper

Vieta: Labirintas. Kambarys su šešiais pakartais žmonėmis. Užrašas ant vieno iš jų.

This man was hung for the
crime of kidnapping. Justice and
revenge have been served.
Šis žmogus buvo pakartas už
vaikų grobimą. Teisingumas ir
kerštas buvo įvykdyti.
     

Vagis / Thief

Vieta: Labirintas. Kambarys su šešiais pakartais žmonėmis. Užrašas ant vieno iš jų.

This man was hung for the
crime of thievery. Justice and
revenge have been served.
Šis žmogus buvo pakartas už
vagiliavimą. Teisingumas ir
kerštas buvo įvykdyti.
     

Kūno sužalotojas / Bodily Injurer

Vieta: Labirintas. Kambarys su šešiais pakartais žmonėmis. Užrašas ant vieno iš jų.

This man was hung for the
crime of bodily injury. Justice
and revenge have been served.
Šis žmogus buvo pakartas už
kūno sužalojimus. Teisingumas ir
kerštas buvo įvykdyti.
     

Padegėjas / Arsonist

Vieta: Labirintas. Kambarys su šešiais pakartais žmonėmis. Užrašas ant vieno iš jų.

This man was hung for the
crime of arson. Justice and
revenge have been served.
Šis žmogus buvo pakartas už
tyčinį padegimą. Teisingumas ir
kerštas buvo įvykdyti.
     

Sukčius / Swindler

Vieta: Labirintas. Kambarys su šešiais pakartais žmonėmis. Užrašas ant vieno iš jų.

This man was hung for the
crime of swindling. Justice and
revenge have been served.
Šis žmogus buvo pakartas už
sukčiavimą. Teisingumas ir
kerštas buvo įvykdyti.
     

Išeikvotojas / Embezzler

Vieta: Labirintas. Kambarys su šešiais pakartais žmonėmis. Užrašas ant vieno iš jų.

This man was hung for the
crime of embezzlement. Justice
and revenge have been served.
Šis žmogus buvo pakartas už
išeikvojimą. Teisingumas ir
kerštas buvo įvykdyti.
     

Žudikas / Murderer

Vieta: Labirintas. Kambarys su šešiais pakartais žmonėmis. Užrašas ant vieno iš jų.

This man was hung for the
crime of murder. Justice and
revenge have been served.
Šis žmogus buvo pakartas už
žmogžudystę. Teisingumas ir
kerštas buvo įvykdyti.
     

Sunkaus nusikaltėlio antkapis / The Felon

Vieta: Labirintas. Kapinės. Užrašas ant vieno iš antkapių.

This felon drank one last
bottle of ale before he was executed
and laid here to his eternal rest.
Šis sunkus nusikaltėlis išgėrė paskutinįjį
alaus butelį prieš egzekucija ir
nugrimzdo į amžinąjį poilsį.
     

Volterio Salivano antkapis / Walter Sullivan's Tombstone

Vieta: Labirintas. Kapinės. Užrašas ant vieno iš antkapių.

Walter Sullivan Volteris Salivanas
     

Miriam K. antkapis / Miriam K.'s Tombstone

Vieta: Labirintas. Kapinės. Užrašas ant vieno iš antkapių.

Miriam K. -"Traitor" Miriam. K. – "Išdavikė"
     

Džeimso antkapis / James' Tombstone

Vieta: Labirintas. Kapinės. Užrašas ant vieno iš antkapių.

James Sunderland Džeimsas Sanderlendas
     

Andželos antkapis / Angela's Tombstone

Vieta: Labirintas. Kapinės. Užrašas ant vieno iš antkapių.

Angela Orosco Andžela Orosko
     

Edžio antkapis / Eddie's Tombstone

Vieta: Labirintas. Kapinės. Užrašas ant vieno iš antkapių.

Eddie Dombrowski Edis Dombrovskis
     

Lauros laiškas / Laura's Letter

Vieta: Laiško tekstas. Laišką duoda Laura restorane 1-ame "Lakeview" viešbučio aukšte.

My dearest Laura, I'm leaving this
letter with Rachel to give to you
after I'm gone.

I'm far away now.
In a quiet, beautiful place.

Please forgive me for not saying
goodbye before I left.

Be well, Laura.

Don't be too hard on the sisters.

And Laura, about James...
I know you hate him because you
think he isn't nice to me, but please
give him a chance.

It's true he may be a little surly
sometimes, and he doesn't laugh
much. But underneath he's really
a sweet person.

Laura...
I love you like my very own
daughter.

If things had worked out
differently, I was hoping to
adopt you.

Happy 8th birthday, Laura.

Your friend forever,
Mary

Mano brangioji Laura, šį laišką aš palieku
pas Reičel, kad jį tau jį atiduotų,
kai manęs nebebus.

Dabar esu toli.
Ramioje ir gražioje vietoje.

Atleisk, kad neatsisveikinau
prieš išvykdama.

Linkiu pasveikti, Laura.

Būk gera seselėms.

Ir, Laura, apie Džeimsą..
Aš žinau, kad tu jo nekenti, dėl to,
jog manai, kad jis negražiai elgėsi su manimi,
bet suteik jam dar vieną šansą.

Tiesa, kad kartais jis būna
šiurkštus ir nedažnai juokiasi.
Bet viduje jis tikrai mielas
žmogus.

Laura...
Aš myliu tave, kaip tikrą savo
dukterį.

Jei viskas būtų kitaip,
aš tikėjausi tave
įsivaikinti.

Laimingo aštuntojo gimtadienio, Laura.

Amžina tavo draugė,
Meri

     

Registratoriaus raštelis / Receptionist memo

Vieta: "Lakeview" viešbutis. 1-as aukštas. Priimamasis (Reception). Ant prekystalio.

Mr. James Sunderland,
The videotape you forgot here
is being kept in the office on
the 1st floor.
Pone Džeimsai Sanderlandai,
Vaizdajuostė, kurią Jūs pamiršot
yra laikoma ofise 1-ame
aukšte.
     

Muzikinės dežutės / Music Box Puzzle

Vieta: "Lakeview" viešbutis. 1-as aukštas. Vestibiulis (Lobby). Užrašas ant muzikinio aparato (lengvas mįslių lygis).

When the Lost One is returned
the sour note shall turn sweet.
Kai Prarasti ateis,
rūgštus pranešimas taps saldžiu.
     

Muzikinės dežutės / Music Box Puzzle

Vieta: "Lakeview" viešbutis. 1-as aukštas. Vestibiulis (Lobby). Užrašas ant muzikinio aparato (normalus mįslių lygis).

Seat of the Princess
who fled at midnight.

Seat of the Princess
who awoke from death.

Seat of the Princess
who spoke no words.

Vieta Princesės,
kuri išlėkė vidurnaktį.

Vieta Princesės,
kuri pabudo nuo mirties.

Vieta Princesės,
kuri netarė ne žodžio.

     

Muzikinės dežutės / Music Box Puzzle

Vieta: "Lakeview" viešbutis. 1-as aukštas. Vestibiulis (Lobby). Užrašas ant muzikinio aparato (sunkus, ekstramįslių lygis).

Twas shameful greed did stain
her shoe with blood.

Even so, I still want to believe
that she was happy.

Beauty - both a blessing
and a curse thou be.

Gėdingas godumas paliko kraujo
dėmę ant jos batelio.

Net taip, man vis dar norisi tikėti,
kad ji buvo laiminga.

Grožis - tai ir palaiminimas
ir prakeikimas.

     

Pilnas Meri laiškas / Mary's Letter (full)

Vieta: Atsiranda pabaigose "In Water", "Leave" ir "Maria".

In my restless dreams,
I see that town.

Silent Hill.

You promised me you'd take me
there again someday.
But you never did.

Well, I'm alone there now...

In our "special place"
Waiting for you...

Waiting for you to
come to see me.

But you never do.

And so I wait, wrapped in my
cocoon of pain and loneliness.

I know I've done a terrible
thing to you. Something you'll
never forgive me for.

I wish I could change
that, but I can't.

I feel so pathetic and ugly
laying here, waiting for you...

Every day I stare up at the cracks
in the ceiling and all I can think
about is how unfair it all is...

The doctor came today.
He told me I could go
home for a short stay.

It's not that I'm getting better.
It's just that this may be
my last chance...

I think you know what I mean...

Even so, I'm glad to be coming
home. I've missed you terribly.

But I'm afraid James.
I'm afraid you don't really
want me to come home.

Whenever you come see me,
I can tell how hard it is on you...

I don't know if you
hate me or pity me...
Or maybe I just disgust you...

I'm sorry about that.

When I first learned that
I was going to die, I just
didn't want to accept it.

I was so angry all the time and I
struck out at everyone I loved most.
Especially you, James.

That's why I understand
if you do hate me.

But I want you to
know this, James.

I'll always love you.

Even though our life together had
to end like this, I still wouldn't
trade it for the world. We had
some wonderful years together.

Well this letter has gone on
too long so I'll say goodbye.

I told the nurse to give
this to you after I'm gone.

That means that as you read
this, I'm already dead.

I can't tell you to remember me,
but I can't bear for you to
forget me.

These last few years since I
became ill...I'm so sorry for
what I did to you, did to us...

You've given me so much and
I haven't been able to return
a single thing.

That's why I want you to live
for yourself now.
Do what's best for you, James.

James...

You made me happy.

Savo neramiuose sapnuose
aš matau tą miestą.

Silent Hill.

Tu pažadėjai, kad kada nors mane
ten vėl nusiveši.
Bet tu taip ir nepadarei to.

Taigi dabar aš ten viena...

Mūsų "ypatingoje vietoje“...
Laukiu tavęs...

Laukiu, kada tu atvyksi
manęs aplankyti.

Bet tu vis neateini.

Ir aš laukiu tavęs susisupusi į savo
skausmo ir vienatvės kokoną.

Aš žinau, kad siaubingai su
tavimi pasielgiau, kad padariau tai,
ko tu man niekada neatleisi.

Aš norėčiau tai pakeisti,
bet negaliu.

Aš jaučiuosi tokia niekinga ir šlykšti,
gulėdama čia ir laukdama tavęs...

Kiekviena dieną aš žiūriu į plyšius
lubose ir galvoju, kaip
viskas neteisinga...

Šiandien pas mane atėjo daktaras.
Jis pasakė, kad galiu trumpam
važiuoti namo.

Ne todėl, kad man tampa geriau.
Tiesiog tai gali būti mano
paskutinė galimybė...

Tu žinai, ką aš turiu omenyje...

Net taip, aš tavęs taip pasiilgau ir
džiaugiuosi, kad greitai tave pamatysiu.

Bet aš bijau, Džeimsai.
Aš bijau, kad tu iš tikrųjų
nenori, jog sugrįžčiau.

Kai tu ateini manęs aplankyti matosi,
kaip tau tai yra sunku...

Aš nežinau, ar tu manęs nekenti,
ar gailiesi... O gal
paprasčiausiai jauti pasišlykštėjimą manimi...

Aš atsiprašau už tai.

Kai pirmą kartą man pasakė,
kad mirsiu, aš tiesiog
nenorėjau to priimti.

Aš buvau visą laiką pikta ir išsiliedavau
ant tų, kuriuos mylėjau labiausiai.
Ypatingai ant tavęs, Džeimsai.

Todėl aš suprantu,
jei manęs nekenti.

Bet aš noriu, kad tu
tai žinotum, Džeimsai.

Aš visada tave mylėsiu.

Net jei mūsų gyvenimas drauge turi
pasibaigti šitaip, aš vis tiek jo neišmainyčiau
į viską pasaulyje. Mes kartu
praleidome porą nuostabių metų.

Šis laiškas darosi per ilgas,
todėl turiu atsisveikinti.

Paprašiau seselės atiduoti tau
jį, kai manęs nebebus.

Taigi jei jį skaitai,
aš esu jau mirus.

Negaliu prašyti, kad mane prisimintum,
bet maldauju kartais pagalvoti apie
tuos metus.

Šitie pora metų nuo tada, kai aš
susirgau...Aš atsiprašau už tai, ką
padariau tau, padariau mums.

Tu man davei tiek daug, o
aš nesugebėjau tau nieko
grąžinti.

Štai kodėl aš noriu, kad dabar
gyventum dėl savęs.
Daryk tai, kas tau atrodo geriausia, Džeimsai.

Džeimsai...

Su tavim aš buvau laiminga.

     

"Prarasti atsiminimai" / "Lost Memories"

Vieta: Knygos tekstas. "Texxon Gas" degalinė. Spintelėje priešais pastatą (atsiranda tik tada, kai peržaisite visą žaidimą bent vieną kartą).

The name comes from the legend
of the people whose land was
stolen from them.

They called this place "The Place
of the Silent Spirits." By "Spirits,"
they meant not only their dead
relatives, but also the spirits that
they believed inhabited the trees,
rocks and water around them.

According to legend, this was
where the holiest ceremonies
took place.

But it was not the ancestors of
those who now live in this town
that first stole the land from these
people. There were others who
came before.

In those days, this town went by
another name. But that name is
now hopelessly lost in the veils
of times.

All we know is that there was
another name, and that for some
reason the town was once
abandoned by its residents.

Šis pavadinimas kilo iš žmonių,
kurių žemė buvo atimta iš jų,
legendos.

Jie vadino šią vietą "Tyliųjų
Dvasių Vieta". Sakydami "Dvasios"
jie turėjo omenyje ne tik savo mirusius
protėvius, bet ir dvasias, jų manymu,
gyvenančias medžiuose, uolose ir vandenyje,
esančiuose aplink juos.

Pagal legendą šita vieta
buvo švenčiausių ceremonijų
vieta.

Bet tai buvo ne dabartinių
miestelio gyventojų protėviai,
kurie pirmieji pagrobė žemę iš tų
žmonių. Tai buvo kiti žmonės,
atėję anksčiau.

Tada net pats miestelis vadinosi
kitaip. Bet šis pavadinimas yra
pamestas po laiko skraiste be vilties
surasti.

Viskas, ką mes žinome - tai,
kad anksčiau ši vieta vadinosi kitaip ir dėl
kažkurios priežasties miestelis viena diena
buvo paliktas savo gyventojų.

     

"Kruvina ceremonija" / "Crimson Ceremony"

Vieta: Knygos tekstas. Alternatyvus "Lakeview" viešbutis. 2-as aukštas. Skaitykla (Reading room). Ant lentynos (atsiranda tik tada, kai peržaisite visą žaidimą bent vieną kartą).

Speak.
I am the Crimson One.
The lies and the mist are
not they but I.
You all know that I am One.
Yes, and the One is I.

Believers hearken to me!
Twenty score men and
seven thousand beasts.
Heed my words and speaketh them
to all, that they shall ever be
obeyed even under the light of
the proud and merciless sun.

I shall bring down bitter vengeance
upon thee and thou shalt suffer
my eternal wrath.

The beauty of the withering flower
and the last struggles of the dying
man, they are my blessings.

Thou shalt ever call upon me and
all that is me in the place that is
silent.

Oh, proud fragrance of life which
flies towards the heart. Oh Cup
which brims with the whitest of
wine, it is in thee that all begins.

Kalbėk.
Aš esu Tas, kas Kruvinas.
Apgavystės ir rūkas yra
ne jie, o aš.
Jūs visi žinote, kad aš esu Tas.
Taip, ir Tas esu aš.

Tikintieji, klausykitės manęs!
Keturi šimtai žmonių ir
septyni tūkstančiai pabaisų.
Atkreipkit dėmesį į mano žodžius ir perpasakokite juos viems, kad jie būtų
amžinai vykdomi, net
po negailestingumo ir pasididžiavimo
kupina saulės šviesa.

Aš atnešiu jums nuožmų kerštą
ir jūs amžinai kentėsite nuo
mano nesibaigiančios rūstybės.

Pražūtingos gelės grožis
ir mirštančio žmogaus paskutinė kova
už gyvybę yra mano palaiminimai.

Tu nuolat kviesi mane ir
viską, kas esu aš, vietoje, kurioje
viešpatauja tyla.

O, įspūdingas gyvenimo aromatas, kuris
skrieja į širdį. O, Taurė
pripildyta balčiausio iš
vynų - tai visko pradžia.

     

"Kelias į rytojų" / "The Road to Tomorrow"

Vieta: "Wood Side" apartamentai. Kambarys 205. Ištrauka iš knygos "Searching for Another Conclusion" ant stalelio. Atsiranda sekančiame žaidime po "In Water" pabaigos gavimo.

"The Road to Tomorrow"

The first step to a healthy
life is to avoid illness. That
may sound obvious, but it's
also very important.
Instead of working to heal
yourself after you're sick,
it's better to avoid getting
sick in the first place.

Also you have to maintain a
positive, optimistic outlook on
life. It's no use worrying over
things that have happened in
the past.

You've got to get outside and
play in the fresh air once in a
while, instead of just sitting
inside reading difficult books.

"Kelias į rytojų"

Pirmas žingsnis prie sveiko
gyvenimio - vengti ligų. Tai
gali skambėti akivaizdžiai, bet
tai irgi labai svarbu.
Vietoj to, kad eikvoti jėgas, kad gydyti
save po to, kai susirgote,
geriau stengtis vengti
ligų, visų pirma.

Taip pat jums reikia išlaikyti
pozityvų, optimistinį žvilgsnį į
gyvenimą. Nėra prasmės nerimauti dėl
to, kas jau atsitiko ir liko
praeityje.

Jums reikia išeti į lauką ir
pažaisti ore kartais
vietoj to, kad sedėti namie
ir skaityti sudėtingas knygas.

     

"Kaip būti laiminga pora" / "How to be a Happy Couple"

Vieta: "Wood Side" apartamentai. Kambarys 205. Ištrauka iš knygos "Searching for Another Conclusion" ant stalelio. Atsiranda sekančiame žaidime po "Leave" arba "Rebirth" pabaigų gavimo.

"How to be a Happy Couple"

Do you really love her?
In sickness and in health?
If you truly love her, then you
must act. It all depends on how
hard you fight for her.

Whatever happens, don't give up.
Always try just one more time.
Even though there may be hard
times, never turn to another
woman.

And if it comes to it, you must
be willing to protect her with your
very life. After all, true love means
a willingness to sacrifice.

Be true to your heart and with
luck, things will work out in the
end.

"Kaip būti laiminga pora"

Tu tikrai myli ją?
Kai ji serga ir kai yra sveika?
Jei tu tikrai myli ją, tada turi
veikti. Viskas priklauso nuo, kaip
stipriai kovosi dėl jos.

Kas nenutiktų - nenusimink.
Visada bandyk dar kartą.
Net jei ateityje gali būti sunki
metai, niekada nenueik pas kitą
moterį.

Ir jei atsitiks taip, tu turi
būti pasiruošęs saugoti ją savo gyvenimo
kaina. Galų gale, tikra meilė reiškia
sutikimą aukotis.

Buk sąžiningas su savo širdimi,
ir viskas bus gerai galų
gale.

     

"Renkant mirtį" / "Choosing Death"

Vieta: "Wood Side" apartamentai. Kambarys 205. Ištrauka iš knygos "Searching for Another Conclusion" ant stalelio. Atsiranda sekančiame žaidime po "UFO" pabaigos gavimo.

"Choosing Death"

When life is filled with nothing
but despair, some people choose
to end it all.
I once chose that path for
myself as well.
At the time I felt that I had no
other choices.

After I made my decision, it
became the only thing binding
me into this world.
Sometimes I would cry to myself
while thinking of the past, but
mostly all I did was plan over and
over again how and when I was
going to kill myself.

I did stupid, dangerous things.
I figured it didn't matter since
I was going to die anyway, so
I went out of my way to invite
disaster.
I stopped taking to people and
it didn't bother me even when
friendships grew distant.

"Renkant mirtį"

Kai gyvenime lieka tik
neviltis, kai kurie žmonės nutaria
pabaigti su viskuo.
Aš irgi kadaise išrinkau šitą
kelią.
Ta akimirką aš jaučiau, kad neturių
kitų išeičių.

Po to, kai nutariau taip, tai
tapo vieninteliu dalyku, surišančiu
mane su šitu pasauliu.
Kartais aš verkiau vienatvėje,
galvodamas apie praeitį, bet
daugiausia aš vėl ir vėl planavau,
kaip ir kada aš ruošiausi
nusižudyti.

Aš pasielgiau kvailai, pavojingai.
Aš maniau, kad tai nesvarbu, nes
vis tiek ruošiausi mirti, todėl
iš visų jėgų stengiausi atnešti
nelaimę.
Aš nustojau kreipti dėmėsį į žmones ir
tai nerupėjo man, net kai
draugai tolo nuo manęs.

     
Born from a Wish

Balta lentelė / White Board

Vieta: Užrašas ant baltos lentelės. Boldvinų namas. 2-as aukštas. Ant grindų galerijoje už kambario poilsiui (Lounge).

When the White Breath is found,
I shall dedicate this thing.
Oh Spirit of the Mist,
Grant us fortune eternal.
Kai Baltasis Kvėpavimas bus rastas
Aš jį paaukosiu.
O, rūko dvasia!
Paskirk mums amžinybę.
     

Juoda lentelė / Black Board

Vieta: Užrašas ant juodos lentelės. Boldvinų namas. 2-as aukštas. Slaptas vidinis kiemelis virš židinio.

When the Dark Grail is found,
I shall dedicate this thing.
You who deny Death,
Grant us fortune eternal.
Kai tamsioji Gralio taurė bus rasta,
aš ją paaukosiu.
Tu, kuris neigi Mirtį
Paskirk mums laimingą amžinybę.
     

Raudona lentelė / Red Board

Vieta: Užrašas ant raudonos lentelės. Boldvinų namas. 2-as aukštas. Slaptas vidinis kiemelis virš židinio.

When the Crimson Words are found,
I shall dedicate this thing.
Oh you Gods deep in slumber,
Grant us fortune eternal.
Kai Tamsiai Raudoni Žodžiai bus rasti
Aš juos paaukosiu.
O, giliai miegantys Dievai,
Paskirkit mums laimingą amžinybę.
     

Antkapis vidiniame sode / Inner Garden Tombstone

Vieta: Boldvinų namas. 2-as aukštas. Slaptas vidinis kiemelis virš židinio. Užrašas ant antkapio.

Along with you died joy.
All that remains is despair and a
future of meaningless tomorrows.

But I will never give up.
One, to see your
beautiful smile again.
One, to beg the
blessings of the Gods.
I wait for that day.

When the boards cover all
All sadness too will be covered
But until my dreams
return to reality
I will have to swallow
all the pain.

Kartu su tavimi mirė džiaugsmas.
Viskas, kas liko tai nusivylimas
ir beprasmė ateitis.

Bet aš niekada nepasiduosiu.
Tam, kad ir vėl pamatyčiau
tavo nuostabią šypseną.
Todėl maldauju
Dievų palaiminimo.
Aš laukiu tos dienos.

Kai lentelės viską paslėps
Visas liūdesys bus irgi paslėptas
Bet iki mano svajonių
išsipildymo
Aš turiu iškęsti
visą skausmą.

     

Gimtadienio atvirutė / Birthday Card

Vieta: Gimtadienio atvirutės tekstas. Boldvinų namas. Palėpė. Ant grindų po krėslu.

TO MY DEAREST DADDY
HAPPY BIRTHDAY!
FROM AMY BALDWIN
MANO BRANGIAUSIAJAM TĖVELIUI,
LAIMINGO GIMTADIENIO!
EMI BOLDVIN
     

Augalų enciklopedija: Akacija / Plant Encyclopedia : Acacia

Vieta: Boldvinų namas. 2-as aukštas. Kambarys poilsiui (Lounge).

Acacia

A genus of evergreen trees of the
mimosa tribe of the pea family.
Its tiny flowers are yellow or white
and grow in clusters. Common
varieties include the "gum tree".

The Acacia Tree is a potent symbol
in many religions across the World.
In Christianity it represents eternal
life and morality.

In ancient Egypt it represented
purity and rebirth, while in ancient
Babylonia it was thought of as the
tree of the Goddess Ishtar and was
a symbol of Life.

It was also a holy tree to the
Ancient Jews who built the sacred
Ark of the Covenenant from it and
for whom it signified a peaceful
death and a release from grief.

Akacija

Priklauso amžinai žaliuojančių medžių rūšiai,
mimozų genčiai ir žirnių šeimai.
Jos smulkūs žiedeliai yra balti arba geltoni
ir auga puokštėmis. Yra įvairių rūšių,
pavyzdžiui, „sakų medis“

Akacijos medis yra įtakingas simbolis
beveik visose pasaulio religijose.
Krikščionybėje jis simbolizuoja amžinąjį
gyvenimą ir mirtingumą.

Senovės Egipte jis simbolizavo
skaistumą ir atgimimą, o Senovės
Babilonijoje buvo manoma, kad tai
Dievaitės Ištar medis ir buvo
šviesos simboliu.

Be to jis buvo šventas medis
Senovės Žydams, kurie pastatė iš jo šventą
Pažadėtąją Arką, kuria norėjo
pažymėti ramią mirtį ir
išsilaisvinimą nuo sielvarto.

     

"Prarasti atsiminimai" / "Lost Memories"

Vieta: Boldvinų namas. 1-as aukštas. Darbo kabinetas (Study).

"Lost Memories"

I have the strongest trust - you may
even call it faith - in the miracle
called "Ressurection of the Dead".

Upon the hill where
the light descended,
the Beast intoned his song.
With words of blood,
drops of mist and
the vessel of night,
the grave become an open field.

The people wept in fear and joy
at the reunion, but my faith in the
salvation of Xuchilpaba did not
waver.

It is also spoken of in the ancient
legends. The original worshippers
did not believe that death was the
end but that it was simply the path
by which the deceased returned to
nature. They also believed the
process was reversible.

(There's something imprinted
towards the bottom of the page.)

(Did Ernest write this?
What could it mean?)

Blood = Red,
Mist = White,
Night = Black

"Prarasti atsiminimai

Aš turiu tvirtą pasitikėjimą – tu
jį gali laikyti likimu – stebuklu,
pavadintu "Prisikėlimu iš mirties".

Ant kalvos,
kur nusileido šviesa,
Pabaisa ėmė giedoti savo giesmę.
Kruvini žodžiai,
sklido į rūką ir
nakties tamsą,
ir antkapis tapo atviras.

Susijungimo akimirka žmonės raudojo iš
baimės ir džiaugsmo. Bet mano
tikėjimas Kzulčipabos išsigelbėjimu
nesilpnėja.

Taip pat apie tai kalbama senovės
legendose. Tikintieji nemanė,
kad mirtis – paskutinė stotelė,
tai paprasčiausiai buvo kelias,
kuriuo mirusieji grįždavo į
gamtą. Jie taip pat tikėjo, kad
procesas yra grįžtamasis.

(Puslapio apačioje kažkas
parašyta.

(Ar tai parašė Ernestas?
Ką tai galėtų reikšti?)

Kraujas = Raudonas,
Rūkas = Baltas,
Naktis = Juoda

     

Lentelė ant grindų / Plate on the floor

Vieta: Požeminis tunelis po Boldvinų namu. Lentelė ant grindų.

Amy Baldwin

She was loved too much by God.
Seven years was not enough time.

Emi Boldvin

Ji buvo per daug mylima Dievo.
Septynerių metų buvo per mažai.

     

Užrašas ant sienos / Wall writing

Vieta: Užrašas ant namo sienos pakeliui į apartamentus.

Keep out of Haunted Mansion

Laikykitės toliau nuo namo su vaiduokliais
     
by Stella & knwlss