Perėjimas

Kambarys 302 (Room 302)

Henris (Henry Townshend) į South Ashfiels Heights apartamentus atsikraustė prieš dvejus metus. Viskas klostėsi gerai, kol preiš penkias dienas jo nepradėjo kankinti kraupūs košmarai. Pabudęs po vieno iš jų Henris pastebi, kad jo buto durys sukaustytos grandinėmis, o vienintelis išėjimas yra pro keistą skylę vonios kambario sienoje. Prieš lendant į ją reikėtų geriau išnagrinėti butą. Šalia televizoriaus yra didžiulė tuščia dėžė. Kadangi Henris negali su savimi neštis daugiau kaip 10 daiktų, tai ši dėžė bus puiki vieta daiktų pertekliui saugoti. Ant staliuko šalia lango yra užrašų knygelė. Tai vienintelė vieta, kurioje bus galima išsisaugoti žaidimą. Vėliau žaidime bus reikalinga stereo aparatūra, šaldytuvas. Prieš palikdamas kambarį Henris pasiima plieninį vamzdį (Steel Pipe). Jį žaidimo pradžioje bus galima naudoti kaip ginklą.

Lygyje esantys ginklai:
Vyno butelis (Wine Bottle). Butelis guli šaldytuve. Naudojant jį kaip ginklą jis greit sudužta.
Plieninis vamzdis (Steel Pipe). Nelabai galingas tačiau greitas ginklas, gaunamas paliekant kambarį. Geriausias ginklas žaidimo pradžioje.

Metro pasaulis (Subway World)

Per skylę vonios sienoje Henris patenka į metro. Ten jis iš kart sutinka pirmąją žaidimo veikėją Sintia (Cynthia Velasquez). Su ja keliauti tenka neilgai, netrūkus jai pasidaro bloga ir ji užeina į moterų tualetą. Vėliau ten užėjęs Henris randa tik apvalią angą sienoje ir per ją grįžta į savo apartamentus. Namuose Henris pastebi, kad iš vietos pajudinta prie sienos stovinti spintelė. Ją dar labiau pastūmus, sienoje pasimato kiaurymė, per kurią matomas gretimas 303 kambarys. Netrūkus suskamba telefonas ir ragelyje Henris išgirsta Sintios pagalbos šauksmą. Grįžęs atgal į metro pasaulį, jis randa manekeną, kurio rankoje yra monetų (Lynch Street Line Coin). Šios monetos reikalingos norint praeiti pro metro vartus. Likusias monetas galima pasidėti į skrynią, jos kurį laiką bus nereikalingos. Vos praėjus pro vartus iš sienų pradeda lįsti skraidantys monstrai (Victim). Bandyti juos nužudyti yra beprasmiška, juos galima tik trumpam partrenkti ant žemės, tačiau geriausia tiesiog prabėgti pro šalį. Henris randa Sintia uždarytą traukinio vagone. Ją išlaisvinti galima mašinisto kabinoje paspaudus raudoną mygtuką, tačiau netrūkus ji vėlgi dingsta iš akiračio. Dar kartą jos balsą galima išgirsti sektoriuje B4. Užbėgęs tame pačiame sektoriuje esančio eskalatoriaus laiptais Henris randa pagundos plokštelę (Temptation Placard) ant durų ir Sintią sunkiai sužeistą, tačiau padėti jai nesugeba. Paskutinė detalė, kurią jis pastebi, tai keisti skaitmenys išraižyti jai ant krūtinės. Jų įsiminti nereikia, o jų reikšmė paaiškės žaidimo eigoje. Netrūkus po to jis pabunda savo kambaryje. Metro pasaulis baigtas.

Lygyje esantys ginklai:
Pistoletas (Pistol). Vienas iš dviejų žaidime esančių šaunamųjų ginklų. Jį rasti galima savo bute pastūmus spintelę. Šiuo ginklu greitai galima įveikti ir nemažą būrį priešininkų, tačiau šovinių skaičius yra nebegalinis, taigi juos reikės branginti.
9-iron golfo lazda (9-Iron Club). Geras, tačiau greitai lūžtantis ginklas. Geriau nenaudokite jo smūgiuodami pilna jėga. Ją galima rasti viename iš traukinių.

Miško pasaulis (Forest World)

Miško pasaulyje Henris sutinka du naujus veikėjus: mažą berniuką ir kiek keistoką, Silent Hill’e klestinčio kulto pasekėją Jasper’ą (Jasper Gein). Pastarasis sakosi turįs ypatingą daiktą, tačiau dykai jo neatiduosiąs. Tada tenka grįžti atgal į savo butą. Vos grįžęs Henris išgirsta skambutį į duris. Pažiūrėjęs pro akutę jis pastebi du savo kaimynus: Eileen (Eileen Galvin) ir Richard’ą (Richard Braintree). Henris bando šauktis pagalbos, tačiau panašu, kad jie jo negirdi. Eileen ir Richard’ui nuėjus nuo durų reikia iš šaldytuvo pasiimti šokoladinio pieno (Chocolate Milk) ir grįžti atgal į mišką. Už šokoladinį pieną Henris iš Jasper’o gauna kastuvėlį (Blood-Inscribed Spade). Šį kastuvėlį reikia panaudoti prie medžio šaknų, kurios primena žmogaus rankas. Henris iškasa raktą (Rusted Bloody Key), tačiau su šiuo raktų negali grįžti prie Wish House. Vienintelis likęs kelias yra atgal į savo apartamentus. Padėjęs raktą į skrynią, Henris vėl gali laisvai vaikščioti po mišką, o padėtą raktą galima pasiimti grįžus per skylę esančia arčiausiai Wish House. Atrakinęs namo duris ir įėjęs Henris randa keliatą užrašų, bei duris su šaltinio plokštele (Source Placard). Nei šios, nei plokštelės rastos Sintios nužudimo vietoje su savimi į kitus pasaulius imti nereikia. Išgirdęs šauksmą Henris įeina į kambarį ir išvysta degantį Jasper’ą, deglu raižantį ant savo kūno skaičius. Netrūkus jis vėl pabunda savo kambaryje ir išgirsta beldimą į duris. Šį kartą beldžiasi namo valdytojas Frank’as (Frank Sunderland), tačiau jis taip pat Henrio šauksmo negirdi.

Lygyje esantys ginklai:
6-iron golfo lazda (6-Iron Club). Geras, tačiau greitai lūžtantis ginklas. Geriau nenaudokite jo smūgiuodami pilna jėga. Ją galima rasti viename iš traukinių.

Vandens kalėjimo pasaulis (Water Prison World)

Šį kartą Henris patenka į vandens kalėjimą. Vienoje iš pirmo aukšto vienučių jis randa užrakintą vyrą. Jo iškart išlaisvinti nepavyks. Visų pirma reikia nusileisti į rūsį ir paimti raktą (Water Prison Exit Key), kuris atrakina išėjimą į lauką. Išėjus, pirmiausia reiktų užlipti ant stogo ir pasukti rankenėlę, kuri pakelia sklendes ir paleidžia vandenį. Tada nusileisti vienu aukštu žemyn ir užeiti į vienutę ties 8 valanda. Šios vienutės grindyse yra ertmė. Nušokus žemyn tris kartus, Henris atsiduria dušuose (Shower room). Iš jų išėjęs, karėje pastebi kopėčias, kuriomis užlipęs iki viršaus ir pasukęs ten esančia sklendę vieną kartą, išlaisvina kameroje įkalintą žmogų. Taip pat tame pačiame aukšte yra lapelis su skaičių kodu. Šio kodo vėliau prireiks. Nusileidęs kopėčiomis žemyn Henris pamato išlaisvintą žmogų (Andrew DeSalvo) ir tą patį berniuką, kurį Andrew pristato kaip Walter Sullivan. Andrew išėjus, reiktų kopėčiomis grįžti atgal į apvalius kambarius ir vienutes sustatyti taip, kad vienutės su kruvinomis lovomis būtų viena virš kitos ir virš kambario, kurio durys užrakintos. Tada vėl tris kartus nušokus žemyn, Henris atsiduria virtuvėje (Kitchen). Ten randa duris su elektronine spyna. Jos atsirakina panaudojus viršutiniame apvaliame kambaryje rastą kodą. Ant durų taip pat jūs rasite stebėjimo plokštelę (Watchfulness Placard). Užėjęs Henris randa dar vieną, šįkart Andrew DaSilvo, lavoną ir vėl pabunda savo kambaryje.

Lygyje esantys ginklai:
Elektrošokas (Stun Gun). Efektyvus, tačiau nedideliu atstumu veikiantis ginklas. Jį galima rasti vienoje iš antrame aukšte esančių vienučių.

Pastato pasaulis (Building World)

Pastato pasaulyje Henris sutinka savo kaimyną Richard’ą iš 207 kambario. Jis šiame pasaulyje atsiduria labai panašiai kaip ir Henris, taigi keisti reiškiniai vyksta ne tik Henrio bute, bet ir visuose apartamentuose. Richard’as papasakoja apie prieš tai 302 kambaryje gyvenusį žurnalistą Joseph Schreiber ir keistą jo dingimą. Po pokalbio Richard’as nusprendžia ieškoti išėjimo iš pastato vienas. Kambaryje, į kurį įbėgo Richard’as, Henris randa vieną iš Walter’io aukų, prismeigta kardu (Sword of Obedience). Kadangi visos Walter’io aukos yra vienetiniai priešininkai, tai prie grindų viename kambaryje prismeigta auka, negalės užpulti Henrio niekur kitur. Šio kardo su savimi imti nebūtina, jis neturi įtakos lygio pabaigai. Kartu su kardu Henris gauna ir raktą nuo gretimų durų (Ghost Key). Nusileidęs keleta aukštų žemyn Henris atsiduria sportinių prekių parduotuvėje. Be dviejų naujų ginklų (beisbolo ir 5-iron golfo lazdų), parduotuvėje yra ir dvejos durys. Vienos jų užrakintos, o kitos veda į naminių gyvūnėlių parduotuvę. Būtent toje parduotuvėje ir yra raktas nuo užrakintų durų (Albert’s Sports Key). Išėjus iš sporto prekių parduotuvės, reikia nusigauti iki lifto. Leisdamasis juo Henris pamato Richard’ą šaukiantį ant jaunojo Walter’io. Liftui sustojus, atsidaro vienos durys, už kurių yra kopėtėlės vedančios žemyn. Nuosekliai keliaujant, netrūkus Henris tūrėtų atsidurti bare. Bare yra durys su skaitmeniniu kodu ir raštelis, kuriame nurodyta, kad durų kodas yra paskutiniai keturi telefono numerio skaitmenys. Baro telefono numerį galima sužinoti grįžus į savo butą ir pažiūrėjus pro langą į didžiulę afišą. Teisingai suvedus, Henris išeina į didžiulę laiptinę ir išgirsta Richard’o šauksmą. Užbėgęs iki pat viršaus ir nuėmęs nuo durų dar vieną plokštelę (Chaos Placard), jis atsiduria prie 207 kambario durų. Viduje jis išvystą jaunąjį Walter’į ir Richardą purtomą elektros ir su keistais skaitmenimis kaip ir iki tol nužudyti Henrio pažįstami. Prieš mirdamas Richard’as dar spėja ištarti paskutinius žodžius: “Tas vaikis. Tai visai ne vaikas. Tai žmogus numeris 11121”. Pabudęs savo kambaryje ir pažiūrėjęs pro langą, Henris 207 kambaryje išvysta vyrą, ranka rodantį į 303 Eileen kambarį. Pastato pasaulis baigtas.

Lygyje esantys ginklai:
Golfo lazdos (5-Iron Club, Pitching Wedge). Geri, tačiau greitai lūžtantys ginklai. Geriau nenaudokite jų smūgiuodami pilna jėga. Juos galima pasiimti atitinkamai sporto prekių parduotuvėje ir iš vieno iš nugalėtų priešų (Crazy Monkey).
Kirvis (Rusty Axe). Lengvas, pakankamai galingas, tačiau trumpas ginklas. Jis guli bare ant vieno iš staliukų.
Kastuvas (Spade). Nelabai staigus, tačiau galingas ginklas. Jį rasti galima vienoje iš tik liftu pasiekiamų aklaviečių.
Beisbolo lazda (Aluminum Bat). Randama sporto prekių parduotuvėje. Pakankamai stiprus ginklas ir ilgesnis už kirvį.

Apartamentų pasaulis (Apartment World)

Skylė vonioje jau užima nebe visą sieną. Šį kartą per ją Henris nukeliauja į savo apartamentus. Visų pirmą jis išvysta vyrą šalia 303 kambario durų ir jau kelis kartus matytą berniuką, besibeldžianti į jo duris, tačiau vos prie jo pribėgus berniukas išnyksta. Nei į savo, nei į Eileen kambarį Henris užeiti negali ir vienintelės neužrakintos durys yra 301. Šiame kambaryje Henris randa porą raktų (Locker Key #106, Superintendent's Key), Joseph’o Schreiber’io straipsnį bei raudono popieriaus skiautę. Išėjęs į laiptinę Henris pamato vyrą, kuris beldėsi į Eileen kambario duris. Jis rankoje laiko lėlę, kuri neva kažkada priklausė Eileen ir siūlo ją paimti Henriui. Ši lėlė (Shabby Doll) nėra būtinas daiktas, ją galima paimti arba paprasčiausiai palikti ant laiptų. Vieną 301 kambaryje rastų raktų (Superintendent's Key) reikia panaudoti namo valdytojo 105 kambariui atrakinti. Šiame kambaryje Henris randa raktus nuo visų apartamentų (Apartment Keys) bei dar porą raudono popieriaus skiaučių. Atidžiai apžiūrėjus visus kambarius, bei panaudojus likusį raktą prie pašto dėžutės, galima daug sužinoti apie visus South Ashfiels Heights gyvenančius kaimynus, bei rasti naudingų daiktų (207 kambaryje Richard’o revolverį, kasetę 205 kambaryje ("Skinned Mike" Cassette) ir k.t.). Tačiau svarbiausi kambariai yra 102 ir 203. Juose, atitinkamai šaldytuve ir švarko kišenėje, Henris ras dar du raudono popieriaus puslapius. Visus rastus popierėlius reikia sudėti po savo 302 kambario durimis ir grįžti namo juos perskaityti. Perskaičius, miegamajame tarp lango ir lovos atsiranda raktas (Doll Key). Grįžus atgal į apartamentų pasaulį šiuo raktu gailima atrakinti 303 kambario duris. Viduje Henris randa sunkiai sužalotą Eileen dėkojančią jaunajam Walter’iui. Netrūkus po to Henris pabunda savo kambaryje.

Lygyje esantys ginklai:
Revolveris (Richard's Revolver). Ričardo revolverį galima rasti jo nužudymo vietoje. Tai daug galingesnis šaunamasis ginklas už pistoletą, tačiau turintis mažai kulkų.
Lazda (Putter). Geras, tačiau greitai lūžtantis ginklas. Geriau nenaudokite jo smūgiuodami pilna jėga. Ją galima rasti tame pačiame bute kaip ir revolverį.
Priemonė nuo vabzdžių (Bug Spray). Labai efektyvus ginklas kovojant su skraidančiais padarais. Vienu kartu galima išguldyti visus aplinkui skraidančius vabzdžius ir telieka juos sumindyti. Jį rasti galima 203 kambaryje.

Kambarys 302 (Room 302)

Grįžęs iš apartamentų pasaulio Henris visų pirma pasižiūri pro kambario langą ir išvysta, kaip greitosios pagalbos automobilis išveža Eileen į ligoninę. Vienintelis būdas ten patekti yra pro skylę, vonioje, tačiau vos įėjęs Henris pastebi, kad ji užmūryta. Iš kambario neliko nė vieno išėjimo, tačiau po durimis atsirado piktosios dvasios talismanas (Succubus Talisman). Šį talismaną reikia panaudoti prie keistos, demoną primenančios, dėmės sandėliuke. Atsiranda keturios tuščios vietos. Į jas pagal paveikslėlius reikia sudėlioti skirtinguose pasauliuose susirinktas plokšteles. Atsiranda nauja anga, per kurią galima palikti kambarį.

Ligoninės pasaulis (Hospital World)

Atsiradęs ligoninėje Henris išvysta vyrą su apsiaustu iš apartamentų pasaulio, skrodžiantį lavoną. Jis pradeda grėsmingai artėti ir Henris išbėga iš palatos. Vėliau grįžęs jo jau neberanda. Pirmo aukšto koridoriuje Henris randa Eileen rankinę, o vienoje iš palatų jos rentgeno nuotraukas. Tai neabejotinai ta ligoninė į kurią ją atvežė, belieka tik rasti palatą, kurioje ji paguldyta. Palatos išsidėsčiusios antrajame aukšte, o koridoriais važinėja invalidų vėžimėliai. Bandyti juos sulaužyti yra beprasmiška, vienintelė išeitis – vengti susidūrimo. Visos durys antrame aukšte yra atrakintos išskyrus vienas. Būtent už jų ir yra Eileen. Jas atrakinti galima raktu (Hospital Room Key), rastu vienoje iš likusių palatų. Eileen išvydusi Henrį iš pradžių išsigąsta, tačiau vėliau sutinka grįžti su juo į apartamentus. Visgi per anga vienoje pirmo aukšto palatų, Henris grįžta vienas. Netrūkus jis išgirsta krentančio ventiliatoriaus garsą ir pastebi, kad kambarys pasikeitęs: oras jame tvankus, prarastos gyvybės daugiau nebeatsistato. Ir tai tik pradžia. Netrūkus kambarį ims užvaldyti piktosios dvasios. Poltergeistas užvaldys langus, laikrodį, televizorių ir k.t. Alternatyviame pasaulyje prarastos gyvybės ne tik neatsistatyt, tačiau ir ims mažėti, stovint prie užkrėstų daiktų. Nuo dvasiu kambarį galima išvalyti deginant šventas žvakeles (Holy Candle), kurių rasite visuose likusiuose pasauliuose. Po durimis Henris randa voką ir raktą jame (Small Key). Šis raktas bus reikalingas norint palikti ligoninę. Grįžęs atgal į ligoninės pasaulį jis pamato, kad Eileen liko kur buvusi. Ji teigia, kad Henris tiesiog dingo ir ji nemato jokios skylės sienoje. Taigi Eileen negalės kartu keliauti į Henrio apartamentus. Prieš paliekant palatą geriau atiduoti Eileen rastą rankinę, kurią ji galės naudoti kaip ginklą. Tai nėra labai stiprus ginklas, tolimesniuose pasauliuose bus galima rasti stipresnių, su kuriais Eileen galės geriau apsiginti. Norint palikti ligoninę, reikia į antrą aukštą iškviesti liftą, kuris užstoja išėjimą. Pirmajame aukšte lieka tuščia lifto šachta. Panaudoję raktą (Small Key), Henris ir Eileen patenką į ilgą apvalų koridorių su durimis jo pabaigoje.

Lygyje esantys ginklai:
4-iron golfo lazda (4-Iron Club). Geras, tačiau greitai lūžtantis ginklas. Geriau nenaudokite jo smūgiuodami pilna jėga. Ją galima rasti vienoje iš paskutinių antro aukšto palatų.
Peilis popieriui pjaustyti (Paper-Cutting Knife). Yra ligoninės ofiso kambaryje. Tai vienas prasčiausių ginklų, geriau jį palikti skrynioje.
Rankinė (Eileen's Purse). Eileen ginklas, kuris guli pirmo aukšto koridoriuje. Nelabai galingas, tačiau paprastai Eileen ir kovoti netenka daug.

Metro pasaulis 2 (Subway World 2)

Pro duris apvalaus koridoriaus pabaigoje Henris ir Eileen patenka į metro pasaulį. Šiame pasaulyje, kaip ir pirmą kartą, norint praeiti pro vartus, reikės monetų (Coins). Moterų tualete yra išlikusi skylė vedanti į Henrio kambarį, taigi reikėtų ja grįžti ir pasiimti monetas. Tuo pačiu, po durimis Henris randa vaiko laišką ir žaislinį raktelį (Toy Key) jame. Jis taip pat bus reikalingas metro pasaulyje. Grįžęs atgal ir priėjęs metro vartus, Henris pastebi nužudymo vietoje gulinčią pirmą sutiktą pažįstamą žmogų alternatyviame pasaulyje – Cynthia Velasquez. Žuvusi alternatyviame pasaulyje, Sintia tapo vaiduokliu ir nuo šiol tik bandys pakenkti Henriui ir Eileen. Ji stipresnė už kitas, iki šiol sutiktas, Walter’io Sullivan’o aukas, turi ypatingų galių ir kaip kitos aukos yra nenužudoma. Panaudoję monetas ir nuėję į vieną iš B3 aikštelėje esančių traukinių, Henris ir Eileen randa ant sėdynės padėtą dėžę. Ją galima atrakinti su žaisliniu raktu, rastu po namuose po durimis. Dėžė pilna nešvarių monetų. Paėmus vieną jų (Filthy Coin), reikia grįžti namo ir ją nuplauti. Nuplauta moneta yra 1& nominalo (1& Coin), būtent tokio nominalo monetas priima netoli to traukinio stovintis smulkių prekių automatas. Įmetus monetą į automatą gaunamas raktas nuo nusikaltimo vietos (Murder Scene Key). Į nusikaltimo vietą galima patekti tik nulipus kopėčiomis viename iš personalo kambarėlių, tačiau Eileen negali lipti su sulaužyta ranka. Ją teks trumpam palikti vieną. Nusileidęs kopėtėlėmis ir pakilęs eskalatoriumi į nusikaltimo vietą, visų pirma Henris randa Sintios nuolatinį bilietą (Cynthia's Commutter Ticket), o užėjęs į nusikaltimo vietą ir traukinio rankenėlę (Train Handle). Tada reikia grįžti pasiimti su savimi Eileen ir panaudojus rastą Sintios nuolatinį bilietą, nusivesti ją B4 aikštelę. B4 aikštelėje stovinčiame traukinyje reikia panaudoti rastą traukinio rankenėlę. Ji atidarys duris, pro kurias bus galima palikti metro pasaulį.

Lygyje esantys ginklai:
Botagas (Riding Crop). Eileen ginklas. Jo privalumas yra jo ilgis.

Miško pasaulis 2 (Forest World 2)

Praėję dar vieną ilgą koridorių, Henris ir Eileen atsiduria miško pasaulyje. Vienas svarbiausių daiktų, kurių prireiks šiame lygyje, guli jau pirmojoje miško aikštelėje. Tai yra šalia liepsnojančio fakelo gulintis deglas (Torch). Jį galima naudoti kaip ginklą, tačiau kaip ginklas jis negalingas ir daug žalos priešininkams nepadarys. Netrūkus Henrį ir Eileen pradeda persekioti, kelis kartus jau sutiktas, vyras su apsiaustu. Jis gerai ginkluotas ir padaro daug žalos tiek artimoje, tiek tolimoje kovoje. Be to, jis kol kas yra nenugalimas, taigi kovoti su juo yra beprasmiška, geriau vengti bet kokio susidūrimo. Kone vienintelė saugi vieta visame miške yra Wish House aikštelė. Čia išryškėja Eileen talentas – ji moka perskaityti įvairiuose miško vietose paliktus užrašus. Kiekvienas užrašas yra savotiškas dienoraštis, skirtingose vietose paliktas skirtingomis dienomis. Su Jasper’u sudegė ir visas namas. Jo griuvėsiuose Henris randa invalido vėžimėlyje sėdinčią lėlę, kuriai trūksta rankų, kojų ir galvos. Šias lėlės dalis galimas rasti įvairiuose miško vietose išsimėčiusiose šuliniuose. Norint iš šulinio ištraukti lėlės dalį, reikia prie jo prieiti su degančiu deglu. Jį užsidegti galima nuo kiekvieno degančio fakelo, tačiau jis dega pakankamai trumpai. Norint prailginti jo degimo trukmę, reikia grįžti į savo butą ir išmirkyti deglą žibale (Oil). Pakeliui, šalia didelių keistų akmenų, Henrį pasitinką septynioliktoji Walter’io Sullivan’o auka Jasper’as. Šis priešininkas yra pavojingas tuo, kad nuolat dega ir vien buvimas šalia atiminėja gyvybes. Surinkus visas penkias dalis ir sudėjus jas į lėlės korpusą, lėlė atgyja, nuvažiuoja iš savo būvimo vietos. Grindyse lieka laiptai vedantys į rūsį. Prieš lipant jais, reikia nueiti į miško aikštelę esančia šalia Tolukos ežero (Toluca Lake). Ten Henris ir Eileen vėl sutinka mažąjį Walter’į, kuris sakosi vykstantis pas mamą. Taip pat šioje aikštelėje Henris randa amuletą (Crested Medallion). Jį paėmus galima leistis laiptais į rūsį, kuris viduje primena šventyklą. Ant altoriaus guli knyga “The Descent of the Holy Mother. The 21 Sacrament”, o šalia yra durys. Panaudojus rastą amuletą galima palikti miško pasaulį.

Lygyje esantys ginklai:
Deglas (Torch). Guli pirmoje miško aikštelėje. Silpnas ginklas, tačiau svarbus įrankis.
Grandinė (Chain). Galingas, tačiau lėtas Eileen ginklas, randamas vaikų žaidimų aikštelėje, šalia sudegusio Wish House.
Kirtiklis (Pickaxe Of Despair). Šis ginklas guli apleistose kasyklose. Labai galingas ginklas, kone visus priešininkus parverčiantis vienu smūgiu, tačiau taip pat labai didelis, sunkus ir lėtai naudojamas. Į visą tai atsižvelgus jo efektyvumas pakankamai mažas.

Vandens kalėjimo pasaulis 2 (Water Prison World 2)

Vos patekus į vandens kalėjimo pasaulį Henrį ir Eileen vėl pasitinka vyras su apsiaustu. Kadangi jis persekioja ir išėjus nuo stogo, o Eileen negali lipti kopėčiomis, tai padidinti spartą galima ją saugiai palikus vienoje iš vienučių. Tada reikia nusigauti iki Andrew DeSalvo nužudymo vietos ir paimti numestus marškinius (Prisoner's Shirt). Ant jų yra užrašas, tačiau Henris nesugeba jo perskaityti. Vienintelė išeitis yra grįžti atgal į savo kambarį ir marškinius išmirkyti kruvinoje vonioje. Tada ant jų išryškėja užrašas, nurodantis, kad vienoje iš antrame aukšte esančių vienučių po lova yra paslėptas kardas (Sword of Obedience). Šiuo kardu reikia prismeigti rūsio koridoriuose siautėjančią Andrew šmėklą ir iš jos paimti raktą nuo rūsio durų (Water Prison Generator Room Key). Belieka su savimi pasiimti Eileen, jei buvote ją kur nors palikę, ir išeiti iš vandens kalėjimo.

Lygyje esantys ginklai:
Guminė lazda (Nightstick). Pakankamai greitas ir galingas Eileen ginklas. Jį galima rasti trečiame aukšte.

Pastato pasaulis 2 (Building World 2)

Ilgas, tačiau nesudėtingas lygis. Vos įėjus į pastato pasaulį Henrį ir Eileen pasitinka Richard’o Braintree šmėkla. Ji sugeba dingti ir atsirasti visai kitoje vietoje, taigi yra kone pavojingiausia iš visų aukų ir kaip ir kitus nužudytus Henrio pažįstamus, ją geriau prismeigti kardu (Sword of Obedience) jau pačioje lygio pradžioje. Dar vėliau Henris išvys parduotuvėje kalbančius mažąjį Walter’į ir vyrą su apsiaustu. Vyras su apsiaustu prisistato esąs Walter’is Sullivan’as ir pasakęs, kad laikas užbaigti 21 sakramentą griebia berniuką ir pabėga. Šiame lygyje reikia rasti 4 daiktus ir padėti juos į jiems skirtas vietas. Daiktai išsimėtę pakankamai plačiai: gimtadienio žvakutės (Cake Candles) yra sporto reikmenų parduotuvėje, katės statulėlė (Stuffed Cat) – kambaryje, kur pirmą kartą radote kardu prismeigtą vieną iš Walter’io aukų, bilijardo rutulį (Billiard Ball) galima rasti dušuose, o tinklinio kamuolį (Volleyball) – gatvėje, kiek toliau nuo tos vietos, kur Henris išvydo besikalbančius mažąjį Walter’į ir vyrą su apsiaustu. Surinkus visus daiktus, juos reikia sudėlioti į jiems skirtas vietas: katės statulėlę reikia įdėti į narvą gyvūnėlių parduotuvėje, gimtadienio žvakutes reikia uždegti ant torto kambaryje, kuriame radote katės statulėlę, tinklinio kamuolį reikia padėti tarp kitų kamuolių sporto prekių parduotuvėje, o bilijardo rutulį – ant bilijardo stalo bare. Tai atlikus pastate pasigirsta laikrodžio dūžiai. Jie sklinda iš apverstos patalpos esančios žemiau gyvūnėlių parduotuvės. Ten nuėję Henris ir Eileen randa atrakintas duris su sieniniu laikrodžiu. Pro jas jie patenka į gatvę, kurioje, dėl to, kad Eileen negali lipti kopėčiomis, iki šiol vaikščiojo vienas Henris. Šia gatve galima patekti į barą. Jame Henris randa raštelį, kuriame teigiama, kad pakeistas baro telefono numeris, o kartu su juo pasikeitė ir durų skaitmeninės spynos kodas. Vienintelė išeitis yra grįžti atgal į savo apartamentus. Pažiūrėjęs pro langą Henris pastebi, kad afišoje telefono numeris dar nepakeistas. Lieka tik paskambinti senuoju numeriu ir atsiliepusi operatorė padiktuoja naują. 4 paskutiniai skaitmenys ir yra spynos kodas. Už durų Henrio ir Eileen vėl laukia ilga laiptinė, tik šį kartą vedanti žemyn. Jos pabaigoje yra kambarys pilnas milžiniškuose rėmuose kabančių monstrų (Hanging Dummies). Prieš einant į šį kambarį patarčiau pasiimti šaunamąjį ginklą. Nugalėję vieną kabančių monstrų, nugalėsite juos visus ir atrakinsite duris, vedančias iš pastato pasaulio.

Lygyje esantys ginklai:
Golfo lazdos (Driver, 3-Wood, 3-Iron, 7-Iron, 8-Iron, Sand Wedge). Geri, tačiau greitai lūžtantys ginklai. Geriau nenaudokite jų smūgiuodami pilna jėga. Jas galima rasti įvairiuose pastato vietose, o taip pat pasiimti iš nugalėtų priešų (Crazy Monkey).

Kambarys 302 praeityje (Room 302 of the Past)

Henris patenka į savo kambarį, kuomet dar jame gyveno žurnalistas Joseph Schreiber. Svetaineje jis išvysta Joseph'o šmėklą, kuri galutinai paaiškina Walter'io tikslą ir Henrio bei Eileen beviltišką padėtį. Po jo kalbos sienoje atsiranda kirtiklis (Pickaxe of Hope). Jį paėmus reikia grįžti į realų laiką per ertmę vonios kambaryje.

Kambarys 302 (Room 302)

Rastą kirtiklį reikia panaudoti pradaužti sieną tarp miegamojo ir vonios kambarių. Atsiranda praėjimas į naują kambarį. Tame kambaryje Henris randa kabanti Walter'io lavoną. Jo kišenėje yra raktai nuo buto duris kaustančių grandinių (Keys of Liberation). Juos panaudojęs Henris pirmą kartą gali išeiti iš savo buto.

Išėjus iš 302 kambario (Outside Room 302)

Vos išėjęs pro duris, Henris sutinka Eileen. Panašu, kad visi apartamentai apsėsti, sienos pasidengusios ištisa raudona mase. Vaikštant po apartamentus reiktų saugotis Walter'io. Tai dar ne finalinė scena ir kaip ir anksčiau jis yra nenužudomas, o žalos gali padaryti pakankamai daug. Priėję 105 kambarį, Henris ir Eileen išgirsta berniuko šauksmą, o paties kambario duris kausto grandines. Pirmo aukšto fojė Eileen ir Henris randa piešinį, prie kurio Eileen ir pasilieka. Kad išlaisvinti 105 kambario duris nuo grandinių Henris turi rasti 6 Walter'io vaiduoklius. Du jų yra pirmo aukšto koridoriuje, po vieną 101, 102, 103 ir 104 kambariuose. Radus visus vaiduoklius reikia grįžti prie 105 kambario. Pakeliui prie Henrio vėl prisijungia Eileen. Kambaryje Henris randa bambos virkštelę (Umbilical Cord), kuri sukelia jam skausmo priepuolį. Netrukus po to, Eileen nusprendžia surasti berniuką, kurio balsas skamba koridoriuje. Pirmame aukšte nebėra kas veikti, reikia grįžti į 302 kambarį.

Kambarys 302 (Room 302)

Henris į savo kambarį grįžta paskutinį kartą. Prieš finalinę kovą svarbu atstatyti jėgas ir nepersikrauti daiktais. Vienintelis būtinas daiktas yra bambos virkštelė (Umbilical Cord). Naujai atsiradusiame kambaryje Walter'io lavono nebėra, tačiau grindyse yra anga, per kurią Henris patenka į ritualinę zoną.

Ritualinė zona (Ritual area)

Henris patenka į patalpą, kurios centre yra besisukantis mechanizmas. Jo link lėtai eina Eileen, taigi finalinėje kovoje tenka susiremti ne tik su Walter’iu Sullivan’u, bet ir su laiku. Visų pirma, prie aštuonių figurų viduryje esančio padaro reikia panaudoti Umbilical Cord. Iškart po to reikia susirinkti ietis (Spear of Holy Mother) iš visų 8 figurų ir suverti jas į tą patį padarą. Tai susilpnina Walter'į ir jį galima nugalėti paprastu šaltuoju ar šaunamuoju ginklu. Nuo to ar Henris spės nugalėti Walter'į iki tol kol Eileen nužygiuos iki liepto pabaigos, priklauso žaidimo pabaiga.

Pabaiga

Žaidimo atomazga priklauso nuo dviejų veiksnių:
a. buto būklės;
b. Eileen būklės;
Žaidimui įpusėjus, Henrio butą pradeda apsėsti piktosios dvasios. Jo priežiūra (pvz.: deginimas šventųjų žvakučių (Holy Candle) reikiamose vietose) yra vienas iš dviejų veiksnių lemiančių žaidimo pabaigą. Nesvarbu ar butas apsėstas visas ar tik jo dalis, jei jis nebus visiškai išvalytas nuo dvasių, geriausios pabaigos gauti yra neįmanoma.
Kitas veiksnys lemiantis žaidimo atomazgą yra Eileen. Kovos su Walter’iu metu, ji lėtai eis į besisukantį mechanizmą. Norint gauti geriausią pabaigą, būtina kovą su Walter’iu baigti iki tol kol ji pasieks besisukantį mechanizmą.

Galimos 4 pabaigos plačiau aprašytos čia: